Инсталиране и конфигуриране на BNC

Инсталиране на BNC

Най-добрият метод за инсталация е да изместите стартиращият файл в друга поддиректория на вашата home директория във вашият шел заедно със скриптът bncchk и конфигурационният файл (обикновено bnc.conf), който вие трябва да си направите за себе си, като използвате примерният файл 'example.conf'. Като пример мога да дам
ls -lF

-rwx------ 1 bnc users 544 Aug 7 11:13 bncchk*
-rwx------ 1 bnc users 6794 Aug 7 09:57 bncsetup*
-rw------- 1 bnc saints 747 Apr 14 20:08 bnc.conf
-rw------- 1 bnc saints 4 Apr 13 19:14 pid.bnc



Конфигуриране

Повечето от настройките се намират в конфигурационен файл - bnc.conf, който се намира в директорията със стартиращият файл. BNC няма да тръгне, ако този файл не се намира в тази директория или ако във файла няма част от задължителните настройки нужни за стартирането му. Конфигурационния файл е базиран на линии, всяка от които съдържа специфични настройки. Каквато и настройка да бъде сетната, тя ще се детерминира от "Ръководещ" (the Directive) в този формат:

Ръководещо-име:Аргумент:Аргумент....

Необходими "Ръководещи" са D (Daemon Configuration) и S (Supervisor Password).

Форматът им е както следва:

D:Прослушван порт номер:Максимален брой на потребителите:Парола

Прослушван порт номер: Това е номерът на порта на хоста към който да се прикрепват потребителите.
Максимален брой на потребителите: Броят на потребителите, които могат да се свържат към BNC-то към даденото време. Ако е настроено 0, това означава, че няма лимит на потребителите.
Парола: Парола по избор, която се изисква за всеки потребител за да бъде допуснат да използва BNC-тo.

S:Парола

Парола: Задължителна парола, с която нормален потребител става администратор, докато не излезе или преустанови връзка. Командата е /quote MAIN (парола). Най-добре е двете пароли да са различни една от друга.

Всички останали "Ръководещи" могат най-добре да бъдат представени и преразгледани във файла example.conf, съпътстващ дадената версия на BNC.

Можете да конфигурирате BNC и по още един начин, като след компилацията стартирате ./bncsetup за да си създадете ваш .conf файл.