# Описани са някои от най-използваните команди свързани с употребата на Eggdrop.

# Не забравяйте, че всички команди започват с '.' !!!


# +bot <бот> <адрес:порт за ботове/порт за потребители> [хост]

Нужни флагове: +t

Добавяте нов бот в базата с дани на вашия.


# -bot <име на бот>

Нужни флагове: +t

Същото като '-user', изтрива потребител, в случая е добавено за обратна команда на '+bot' .

Вижте още: +bot, +user, -user


# +host <псевдоним> <хост>

Нужни флагове: +m|m

Добавя хост на дадения потребител. Той е нужен, за да бъде разпознат потребителя от бота. По начало не се нуждаете от тази команда, откакто потребителите могат да си добавят хостове чрез командата /msg bot ident password nick.

Вижте още: -host


# -host <хост>

Махате си хост.


# -host <псевдоним> <хост>

Нужни флагове: +m|m

Махате хост от друг потребител.

Вижте още: +host


# +ignore <хост> [причина]

Нужни флагове: +m|-

Добавя хост в игнор листата на бота. Игнор добавен ръчно като този става перманентен, т.е. няма да изтече автоматично. За да спрете бота да игнорира този хост, трябва да използвате '-ignore' командата.

Вижте още: -ignore, ignores


# -ignore <хост или номер>

Нужни флагове: +m|-

Маха игнор от игнор листата на бот а.

Вижте още: +ignore, ignores


# +lang <език>

Нужни флагове: +n|-

Добавяте нов език в началото на листата с езиците.

Вижте още: -lang, +lsec, -lsec, lstat, relang


# -lang <език>

Нужни флагове: +n|-

Премахва език от листата с езици.

Вижте още: +lang, +lsec, -lsec, lstat, relang


# +lsec <секция>

Нужни флагове: +n|-

Добавя нова секция. Ботът ще се опита да я зареди с избраният език.


# -lsec <секция>

Нужни флагове: +n|-

Премахва секция. Избраният език не се премахва.


# +user <псевдоним> <хост>

Нужни флагове: +m

Добавя нов потребител със зададеният псевдоним. Така добавен потребителят няма да има никакви флагове и парола.


# -user <псевдоним>

Нужни флагове: +m

Изтрива потребител.

Вижте още: +user, +bot, -bot


# addlog <текст>

Нужни флагове: +to|o

Добавяте коментар в лог файла на бота. Мастърите на бота могат в последствие да преглеждат файл а и да видят вашия коментар. Това е хубаво, когато искате да обясните някои свои действия в бота.


# away <текст>

Нужни флагове: -|-

Съобщава на всички, че сте зает в момента. И когато някой напише '.who' ще види съобщението ви. Ако докато сте away някой ви напише някакво съобщение то ще бъде запазено и след като се върнете ще можете да го прочетете. За да се върнете използвайте '.back' командата.


# back

Нужни флагове: -|-

Връща ви от away.


# backup

Нужни флагове: +m|m

Това кара ботът да направи копие на вече съществуващата база данни с потребителите и каналите, в които е.

Вижте още: reload, rehash


# banner <текст>

Нужни флагове: +t

Изпраща съобщение на всички, които са в бота. Полезно, ако искате да им съобщите нещо.


# bind <вид>

Нужни флагове: +m|-

Показва ви списък с текущите команди. Можете също така да определите вида, който искате да видите например: '.bind msg'.


# boot <псевдоним[@bot]> [причина]

Нужни флагове: +t|-

Ще изрита потребител от бота и ще изпише причината, ако има такава. Ако искате можете да се опитате да изритате някой друг бот, но можете да бъдете отхвърлен, ако бота не е конфигуриран да приема "remote boots". Не можете да изритвате собственика на бота и всички, които имат +n флаг.


# botattr <псевдоним> [атрибути] [канал]

Нужни флагове: +t|-

Позволява ви да видите или да промените атрибутите (флаговете) на даден бот. За да видите всичките възможни флагове напишете '.help whois'.

ВНИМАНИЕ: Тази команда не заменя 'chattr', тя променя бот флаговете като +s, +h, +a, +u - специфични флагове само за ботове. НЕ можете да използвате тази команда за ботове, които са директно свързани.

Вижте още: whois, chattr


# botinfo

Нужни флагове: +t|-

Изисква информация за всеки бот в ботнета. Всеки бот трябва да ви изпрати една линия съдържаща версията му и допълнителна информация.


# bots

Нужни флагове: -|-

Показва ви всички ботове, които са в момента в ботнета.


# bottree

Нужни флагове: +t|-

Показва ви диаграма в дървовиден вид с ботовете. Полезно, за да видите нагледно как са свързани ботовете. Ако искате да видите версиите на ботовете, използвайте 'vbottree'.

Вижте още: bots, botinfo


# chaddr <бот> <адрес:порт за ботове/порт за потребители>

Нужни флагове: +t|-

Променя адреса на бота.

Вижте още: link, +bot


# chat <канал # или име>

Нужни флагове: -|-

Променя канала ви по подразбиране на dcc. Когато първоначално се свържете към бота, той ви вкарва в channel 0 (partyline). Можете да се преместите в друг канал, в който никой практически не може да ви види. Валидните номера на канали са от 1 до 99999.

       .chat off - ви изкарва от всички канали.
       .chat on - ви връща на partyline (ако сте били някъде другаде).


# chattr <псевдоним> [флагове] [канал]

Нужни флагове: +m|m

Разрешава ви да видите и да промените флаговете на даден потребител.
Например за да дадете на foobar p и f флагове напишете:

       .chattr foobar +pf

или ако искате да му махнете операторските права:

       .chattr foobar -o

това можете да го направите и по следният начин

       .chattr foobar -o+pf

ако искате за канал просто добавете каналът след всичко това.

ВНИМАНИЕ: Само собственик (+n) може да изтрие +n,+m и +t флагове. Ако някой се добави като перманентен собственик той може да се изтриие само от конфигурационният файл.

Вижте още: whois


# chnick <стар псевдоним> <нов псевдоним>

Нужни флагове: +t|-

Променя псевдонима на дадения потребител.


# chpass <псевдоним> <нова парола>

Нужни флагове: +t|-

Променяте паролата на дадения потребител. Ако не зададете нова парола старата ще бъде премахната.


# comment <потребител> <коментар>

Нужни флагове: +m|-

Създава или променя полето за коментар на потребител. То може да се види единствено чрез '.whois' или '.match'. Само мастъри могат да виждат коментарите.


# console [канал] [флаг]

Нужни флагове: +to|o

Променя конзолата ви, така че ще виждате само тези видове съобщения според флаговете, които си сложите. Валидните флагове са:
 

       m показва ви msg/ctcp към бота
       p показва ви кои говори в каналът и ctcp от него
       k показва ви kick/ban/modes в канала
       j показва ви joins/parts/nick changes/signoffs/и други действия в канала
       b показва ви links/unlinks/userfile-sharing
       s показва ви съобщенията от сървъра и connect/disconnects
       w показва ви съобщенията между IRC оператори (wallops)


Нужни флагове: +m|m
 

       c показва ви командите, които потребители пишат на dcc/msg
       o показва ви съобщения от ботнета (Строго препоръчително)


Нужни флагове: +m|-
 
       x показва ви трансфера на файлове и file-area командите
       d показва ви debug съобщенията, от които само програмистите се интересуват


Нужни флагове: +n|-
 

       r показва ви всичкия RAW текст, който идва от сървъра
       v показва ви изпратеният текст към сървъра


Също така има 8 вида конзоли от 1 до 8


# console <потребител> [канал] [флагове]

Нужни флагове: +m|m

Използва се да се сложат флагове за конзолата на друг потребител.


# dccstat

Нужни флагове: +m|-

Показва във вид на таблица всички dcc връзки на бота.
Те биват:
 

       SOCKS сокет на връзката (винаги уникален)
       ADDR IP адрес на хоста, към който се е свързал бот а
       PORT порт, който се използва за свръзка
       NICK псевдонима на бота или потребителя, който се е свързъл, ако е бот или потребител
       HOST понякога, хостът е еднакъв с IP адреса
       TYPE вид на dcc връзката (вижте по-долу)


Видовете връзки, които са възможни са:

       chat потребител в dcc-chat мод
       pass потребителя бива попитан за неговата парола
       send raw data връзка: потребителят изпраща файлове
       get raw data връзка: потребителят приема файлове
       getp изчакващ get (изчаква потребителят да го приеме)
       lstn порт за telnet
       t-in идваща заявка от потребител за връзка
       file потребител в dcc-chat file зоната
       bot свързан бот
       bot* бот чакащ за връзка
       rela потребител прехвърлил се в друг бот (relay)
       >rty потребител прехвърлил се от друг бот
       conn изчакващ telnet връзка (chat, relay, bot-link, др.)
       new нов потребител през телнет, записващ псевдонимът си
       newp нов потребител през телнет, записващ паролата си


В добавка 'chat' и 'bot' имат следните флагове. (Главните букви означават, че флагът е активен, а малките обратното) .


З
а 'chat' флаговете са:
 

       C във файл зоната, но способен да се върне в partyline
       p достъп само до partyline
       T telnet връзка
       E echo е on
       P използва paging


З
а 'bot' флаговете са:

       P чака за отговор след като е изпратил ping
       U user-file подялбата е разрешена
       C ботът е приел връзката
       O предложен е user-file-а, чака за отговор
       S в процес на изпращане на user-file-а
       G в процес на приемане на user-file-а
       W предопреждава бота да спре да се опитва да се свърже с него
       L lead bot
       I ботът се свързва в момента
       A *няма обяснение*# debug

Нужни флагове: +m|-


# die <причина>

Нужни флагове: +n|-

Спира бота, и той излиза от IRC веднага.


# echo on/off

Нужни флагове: -|-

Променяте дали съобщението ви да се връща обратно към вас. Когато е пуснато и кажете нещо ще го виждате втори път, както всички останали го виждат, ако не е няма.


# fixcodes

Използвайте това в ситуациите, когато ботът си мисли, че когато използвате dcc правите telnet, това фактически пуска/изключва telnet-а.


# ignores

Нужни флагове: +m|-

Показва ви игнор листата на бота.


# link <някой бот> <друг бот>

Нужни флагове: +t|-

Опитва се да свърже два бота, ако използвате формата .link <друг бот> тогава вашият бот ще се опита да се свърже с другият бот.


# loadmod <модул>

Нужни флагове: +n|-

Стартира нов модул.

Вижте още: unloadmod


# lstat

Нужни флагове: +n|-

Показва статистика за езика, всичките избрани езици и секциите.

Вижте още: +lang, -lang, +lsec, -lsec, relang


# match <флаг> [канал] [[начало]лимит]

Нужни флагове: +o|o

Показва ви запис от потребителите и тяхните флагове.
Пример:

       .match +o - ще ви покаже всички, които имат глобално 'o'
       .match -o&+o - ще ви покаже всички локални 'o'
       .match +f|f - ще ви покаже всички с глобални и локални флагове
       .match |f #канал - ще ви покаже всички с локални права за дадения канал


# match <стойност> [[начало]лимит]

Нужни флагове: +o|o

Показва ви лист от записи, които садържат част от стойността (псевдоними или хостове).
Пример:

       .match *.spnet.net 15


# me <текст>

Нужни флагове: -|-

Показва действие в бота.


# module <име на модулът>

Нужни флагове: +n|-

Показва ви информация за заредения модул.

# modules <име на бот>

Нужни флагове: +n|-

Показва ви модулите на друг бот.


# motd

Нужни флагове: -|-

Изкарва ви motd на дадения бот.


# newpass <парола>

Нужни флагове: -|-

Променяте си паролата в дадения бот.


# nick <нов псевдоним>

Нужни флагове: -|-

Променяте си псевдонима, с който сте добавени в базата данни на бота.


# note <псевдоним[@бот]> <съобщение>

Изпраща съобщение на дадения потребител, което само той вижда, ако той в момента е в бота и ако не е away ще го получи веднага, в противен случай бота ще го запази и в последствие потребителят ще си го прочете. Когато влезете в канал, в който е бота и имате оставен о съобщение ботът ще ви съобщи.

Вижте още: whom, notes


# quit [коментар]

Нужни флагове: -|-

Излизате от бота, ако напишете коментар той ще бъде изписан на другите потребители от ботнета.


# rehash

Нужни флагове: +m|-

Пуска наново конфигурационият файл на бота, като презарежда и скриптовете.

Вижте още: save, reload, restart


# relay <име на бот>

Нужни флагове: +t|-

Ще ви пренесе използвайки telnet в друг бот, независимо дали са директно свързани.

Вижте още: bots


# reload

Нужни флагове: +m|m

Пуска наново базата данни с потребителите, като премахва всички промени направени след последният '.save'

Вижте още: rehash, save


# restart

Нужни флагове: +m|-

Рестартира TCL интерпретатора, и пуска наново всички таймери, и пуска наново конфигурациония файл.

Вижте още: rehash, reload, save


# save

Нужни флагове: +m|m

Кара бот а да запише последните промени по базата му данни.

Вижте още: reload, rehash


# set <променлива> <стойност>

Нужни флагове: +n|-

Променя стойностите на дадените опции в бота, ако е използвана без стойност ще покаже моментните настройки за дадената променлива, те биват:

 

       mod-path nat-ip dcc-flood-thr die-on-sighup
       die-on-sigterm Remote-boots max-dcc max-logs
       enable-simul Protect-telnet ident-timeout share-unlinks
       allow-dk-cmds botnet-nick help-path temp-path
       userfile Motd notify-newusers admin
       owner my-hostname my-ip network
       save-users-at switch-logfiles-at connect-timeout reserved-port
       log-time Require-p keep-all-logs open-telnets
       firewall Console default-flags whois-fields
       hourly-updates Username ignore-time uptime
       Version Numversion telnet-flood  


Вижте още: .help <стойност>


# simul <псевдоним> <текст>

Нужни флагове: +n|-

Ако потребителят е в бота, ботът ще симулира, че той пише зададения текст .


# status all

Дава пълна информация за бота.

Виж те още: set, channel, debug


# su <потребител>

Нужни флагове: -|-

Променя потребителя на зададения. Ако сте собственик на бота той няма да изисква парола за да преминете като друг потребител, в противен случай ще сте попитани за паролата на потребителят.


# trace <бот>

Изпраща тр ейсиращ сигнал към другия бот. Ако този сигнал се върне (а той трябва да се върне!) ще видите нещо подобно на

       Trace result -> JanaDark:Barbara:Sharona:Arthur:Goliat:DarkGirl:Cmau3eH:Maiz


# unlink <име на бот>

Нужни флагове: +t|-

Разкача избрания бот от ботнет а.


# unlink *

Нужни флагове: +t|-

Разкача ви от всички ботове.

Вижте още: link, bots, bottree


# unloadmod <модул>

Нужни флагове: +n|-

Премахвате модул.


# uptime

Нужни флагове: +m|m

Показва ви от колко време бота е пуснат, '.status' също показва тази информация.

Вижте още: status


# who [име на бот]

Нужни флагове: -|-

Показва ви хората в бота, също така и ботовете свързани с него. Първата графа ви показва хората , които са в дадения канал, * пред псевдонимa им значи, че са +n (собственици) на ботa, +-сът означава, че са с мастърски права, а @, че са обикновени оператори.

Вижте още: whom


# whois <псевдоним>

Нужни флагове: +о|о

Ще ви покаже информация за даденият потребител, ще ви покаже няколко полета:
 

       HANDLE псевдоним а на потребителят
       PASS 'yes' , ако си е сложил парола, 'no' ако не е
       NOTES номерът на съобщенията, които чакат потребителя
       FLAGS флаговете на потребителя
       LAST последно , кога е видян потребителят в канал , в който е бот ът
       COMMENT коментар поставен на потребителя (Само мастъри могат да го виждат!)


Валидните флагове за FLAGS са:
 

       o global op (ботът ще дава @ на този потребител във всички канали)
       m master (потребителят е мастър на бота)
       n owner (собственик на бота)
       t botnet мастър
       x xfer (потребителя има достъп до файл зоната)
       j janitor (потребителят е мастър във файл зоната)
       p party-line (потребителят има достъп до party-line)
       c common (тъп флаг)
       u unshared (потребителят не се изпраща на другите шернати ботове)
       b bot (потребителят е бот)
       d global deop (ботът ще маха операторските права на даденият потребител)
       k global auto-kick (ботът автоматично ще рита потребителя от каналите , в който е)
       f global friend (тъпо звучи а?;б) (потребителят не бива наказван от бот а, ако върши лоши неща)
       v global voice (потребителят полочава автоматично +v в +autovoice канали)
       a auto op (потребителят получава автоматично операторски права в всички канали , в които влезе)
       h потребителят може да вижда highlighting
       w wasop-test (нуждае се от wasop test за +stopnethack процедура)
       g give auto-voice (дава автоматично +v на дадения потребител независимо дали каналът е +autovoice)


За ботове има допълнителни флагове, които се добавят чрез 'botattr':
 

       s share (ботът поделя базата си данни за потребителите, 'агресивно')
       p share (ботът поделя базата си данни за потребителите, 'пасивно')
       g ботът поделя всичките си канали
       h ботът автоматично се свързва с дадения бот, има по голям преуритет
       a алтернативен hub, ако hub-ът го няма ботът ще се опита да се свърже към дадения бот
       l leaf (на ботът не му е позволено да се свързва с други ботове)
       r reject (ботът няма да може да се свързва с никого)
       i isolate


Вижте още: match


# whom [канал]

Нужни флагове: -|-

Ще ви покаже в таблица потребителите, които са на partyline. Псевдонимите им ще са предшествани от същите символи както при '.who' (*,+,%,@) и ако ги няма ще видите away съобщението им.

Вижте още: who, chat, bots


# act [канал] <текст>

Нужни флагове: +о|о

Показва действие в дадения канал, точно както /me текст в mIRC.


# adduser [!]<псевдоним> [потребител]

Нужни флагове: +m|m

Добавя нов потребител от канала използващ хоста, с който е той в момента. Ако потребителят използва различен псевдоним от този , който ботът знае и чрез който го познава, можете да го зададете чрез '<потребител>' (името което ботът ще помни). Ако искате да добавите потребителя със статичен хост използвайте '!' пред псевдонима му.

Вижте още: +host, -host, +user, -user


# channel [име на канала]

Нужни флагове: +о|о

Показва ви потребителите в канала, и тeхните флагове.


# deluser <псевдоним>

Нужни флагове: +m|m

Изтривате потребител от бота, който е в момента в канал, в който е бот ът, използвайки техния моментен хост.


# deop <псевдоним> [канал]

Нужни флагове: +о|о

Ще премахнете операторските права на дадения потребител.

Вижте още: op


# invite <псевдоним> [канал]

Нужни флагове: +о|о

Поканва дадения потребител да влезе в канала , в който сте задали, ако не е зададен канал бота го поканва в канала, който е зададен в конфигурационият файл като пръв.


# kick [канал] <псевдоним> [причина]

Нужни флагове: +о|о

Ще изрита потребител от дадения канал с зададена причина, ако не напишете причина, ботът ще го изрита с 'requested'.

Вижте още: kickban


# kickban [канал] [-|@]<псевдоним> [причина]

Нужни флагове: +о|о

Изритва потребител от канал и му слага бан по хост. Псевдонимът ви ще бъде добавен в бан листата на бота като автор на дадения бан, а банът ще стои толкова колкото е зададен ban-time в конфигурациония файл. Този бан е локален само за канала, който сте задали, ако искате да го направите глобален и перманентен използвайте '.+ban'. Ако използвате причина тя също ще бъде добавена в информацията в бан листата на бот а. Използването на - и @ се отнася за вида на бана, който ботът ще сложи, пример:
 

       команда бан маска
       .kickban nick *!*ident@*.domain
       .kickban -nick *!*ident@host.domain
       .kickban @nick *!*@host.domain


Това включва и nick!~ident@host.domain (strict-host 1).

Вижте още: +ban, bans, stick


# msg <псевдоним> <текст>

Нужни флагове: +о|-

Изпраща лично съобщение на дадения псевдоним.


# op <псевдоним> [канал]

Нужни флагове: +о|о

Ботът ще даде операторски права на дадения псевдоним в дадения канал.

Вижте още: deop


# reset [канал]

Нужни флагове: +m|

Изчиства информацията в бота за дадения канал. (не виждам смисъл в тази команда но както и да е...)


# resetbans [канал]

Нужни флагове: +о|о

Рестартира бановете в бан листата на бота за дадения канал, и всички банове, които са в канала и не са добавени в бота, ще бъдат махната, а тези, които са в ботът, а не са активни за дадения канал, ще бъдат добавени.


# resetexempts [канал]

Нужни флагове: +о|о

Същото действие както по горната команда, само че за exempts.


# resetinvites [канал]

Нужни флагове: +о|о

Същото действие както при горните две, само че за инвайти.


# say [канал] <текст>

Нужни флагове: +о|о

Изписва съобщение в канала, от името на бота.


# topic <текст>

Нужни флагове: +о|о

Променя топика на канала, като се има предвид, че бота е с операторски права или в каналът няма +t.


# +ban <хост> [канал] [%времетраене на банът <XdXhXm>] [причина]

Нужни флагове: +о|о

Добавя бан в перманентната листа с бановете на бота, с опции за времетраене и причина. Този бан ще бъде активен за всички канали, в които е бота, ако не бъде зададен канал при слагането му, и ще бъде записан с вашия псевдоним и причина. Ако поставите @ преди причината ще я направите видима само за хората в бота. Времетраенето е в дни, часове, минути като замествате 'X' със цифровите им стойности.

Вижте още: bans, -ban, stick, unstick


# -ban <хост или номер>

Нужни флагове: +о|о

Премахва бан от листата с бановете на бот а, можете да го премахнете използвайки номер , който ще видите след използването на '.bans'.

Вижте още: bans, +ban, stick, unstick


# +chan <канал>

Нужни флагове: +n|

Добавяте нов канал за бота, в който ботът ще влезе. След промяната напишете '.chansave' , за да се запази.

Вижте още: -chan, chaninfo, chanload, chansave


# -chan <канал>

Нужни флагове: +n|

Премахвате цялата информация за канала от бота.
ВНИМАНИЕ: Тази команда премахва всичко! Цялата информация за опциите на канал а и потребителите в него. НЕ я използвайте, за да накарате бота времено да излезе от канала!!! Използвайте 'inactive' опцията на 'chanset'!!!

Вижте още: +chan, chaninfo, chanload, chansave


# +chrec <псевдоним> [канал]

Нужни флагове: +m|m

Добавя празен запис за дадения потребител за канал а, така че инфото на потребителя да се запази. Никакви флагове не са нужни на потребителя.


# +exempt <хост> [канал] [%времетраене <XdXhXm>] [причина]

Нужни флагове: +о|о

Добавя защита от бан в перманентната листа на бота, с опция за времетраене и причина на слагане.


Вижте още: -exempt, stick, unstick


# -exempt <хост или номер>

Нужни флагове: +о|о

Премахва даден защитен хост от листата използвайки хост а или номера, който се вижда при използване на командата 'exempts'.

Вижте още: +exempt, stick, unstick, exempts


# +invite <хост> [канал] [%времетраене <XdXhXm>] [причина]

Нужни флагове: +о|о

Добавя покана в листата с перманентните покани. Обяснение на стойностите зададени при изпълнението са същите както при +ban, +exempt и т.н.


# -invite <хост или номер>

Нужни флагове: +о|о

Премахва покана от листата с перманентните покани. Обяснението на процедурата е същото както при -ban, -exempt.


# bans [канал [стойност]]
# bans all

Нужни флагове: +о|о

Показва ви листа с глобалните банове активни за дадения канал, и лист със специфичните банове за канал а, също така и всички банове в канала, които не са сложени в бот а.

Пример:

       [ 3] *!cxx6080@*.spnet.net (perm)
       abuse: Amin
       Created 3 days ago

Номерът [3] може да бъде използван, за да се махне бан а. Следващото е фактически хост а, който е баннат (perm) означава, че е перманентен, което значи, че няма автоматично да се махне. Ако банът е с време то ще бъде показано в същата тази графа. На следващия ред е показан псевдонимът, който го е сложил и причината, която е дадена за бана. И най-накрая преди колко време е сложен бана. Понякога можете да видите '!' или '*' преди номера на бана. '!' означава, че банът е в бан листата на бот а, но в момента не е сложен в каналът, а '*' показва , че банът НЕ е в листата на бота, а е сложен в канала, такива банове се наричат активни. Ако напишете 'bans' ще видите само активните банове за дадения канал. Ако използвате 'bans all' ще видите всички банове в паметта на бот а. Ако използвате '.bans [стойност]' ще видите всички банове, които съдържат тази стойност.

Вижте още: -ban, +ban, #set ban-time, stick, unstick


# chaninfo <канал>

Нужни флагове: +m|m

Показва ви всичките настройки за дадения канал в бот а както следва:
 

       chanmode кои модове са сложени за дадения канал, и двата вида + и - могат да бъдат слагани
       idle-kick изритва потребителите, които натрупат idle (използвайте 0, или dont-idle-kick за да изключите тази опция)


ВНИМАНИЕ: Поради причини за сигурност само перманентни собственици могат да слагат need-* настройките.
 

       need-op tcl команда, която да се изпълни, когато ботът няма операторски права
       need-invite tcl команда, която да се изпълни, когато ботът се нуждае от покана за канала, за да влезе
       need-key tcl команда, която да се изпълни, когато ботът се нуждае от ключа на канал , за да влезе
       need-unban tcl команда, която да се изпълни, когато ботът има бан
       need-limit tcl команда, която да се изпълни, когато ботът се нуждае да влезе, а има лимит на канала


Следните настройки могат да се слагат с + или - (например: .chanset #канал -clearbans)
 

       enforcebans изритва хора та, които имат бан в канала
       dynamicbans оставя само активните банове за канала, когато са нужни
       userbans позволява на други потребители в канала да слагат банове
       dynamicexempts оставя само активните +e в канала, когато има нужда
       userexempts позволява да се слагат +е директно
       dynamicinvites оставя само активните инвайтове за канала, когато са нужни
       userinvites позволява да се слагат +I директно (не работи за UniBG)
       autoop автоматично дава операторски права на потребители, когато влязат в канала
       bitch само потребители с +о флаг могат да имат операторски права в канала
       greet казва инфото на потребителят, когато влезе в канала
       protectops дава отново +о на потребител, който е бил деопнат
       protectfriends дава отново операторски права на +f потребител, на ко йто са били отнети
       dontkickops никога не рита +о потребители
       wasoptest прави wasop тест за +stopnethack
       inactive никога не влиза в този канал, или го напуска ако вече е в него. Полезно е когато искате да накарте бота да излезе от канала без да губите настро йките му
       statuslog записва статус а на канала всеки 5 минути
       stopnethack премахва операторските права на всеки, който влезе в канала с serverops (след сплит)
       cycle излиза и влиза в канала, когато няма операторски права
       revenge предприема де йствия срещу всеки, ко йто ритне, деопне +f потребител също така и към себе си
       revengebot Сходно с revenge опцията, само че действа само за ботове.
       sectet не дава информация за канала в ботнет а
       shared поделя настро йките на потребителите за канал а
       autovoice кара бот а да следи за +v потребители
       autohalfop Дава +h  на потребители с +l флаг веднага щом влязът в канала. Това не е препоръчително.
       protecthalfops Дава отново +h права на +l потребител , на който e бил отнет.
       nodesynch Позволява на потребители които нямат операторски статус в канала да променят модовете му. Това ще спре ботът да рита IRC оператори които променят модовете на каналът без да имат @.


Следните са опции против флуд, слагат се по следният начин:

       .chanset <канал> flood-вид номер:секунди

кyдето номер и секунди индикират за колко секунди флудът ще бъде засечен.

       .chanset <канал> flood-вид 0:0 (така ще премахнете флуд защитата за дадения вид)
 

       flood-chan задава флуд нивото на публичен текст и CTCP ACTIONs
       flood-ctcp задава флуд нивото на ctcp-та в канала това включва PING, VERSION, ACTION
       flood-join дефинира номер а на клонингите , които могат да влязат от даден user@host за дадено време
       flood-kick дефинира колко потребителя може да изрита някой преди да бъдат взети мерки с/у него
       flood-deop дефинира колко потребителя може да деопне някой преди да бъде наказан


Вижте още: +chan, -chan, chansave, chanload, chanset


# chanload

Нужни флагове: +n|n

Презарежда опциите за каналите, които са дефинирани във файла с базата данни за каналите. Това ви позволява да се върнете към предишните опции , ако сте объркали нещо.


# chanset <канал> <опция>

Нужни флагове: +n|n

Променяте опции за даден канал.


# chansave

Нужни флагове: +n|n

Запазва опциите на всички канали в задедения от конфигурациония файл (chanfile).


# chinfo <потребител> [канал] [инфо линия]

Нужни флагове: +m|m

Добавя линия с зададената информация за потребителя. Тя ще се покаже, ако имате сложен greet on и когато влезете в канала ботът ще я съобщи. Ако тя започва с '@' тогава ще бъде заключена и дадения потребител няма да може да я промени повече.За да премахнете инфо за даден потребител използвайте просто 'none' вместо инфо линия.

Вижте още: info


# info [канал] [инфо]

Нужни флагове: -|-

Добавя ви инфо, което ще бъде видяно чрез /msg команда 'who' или 'whom' и когато влезете в канала. За да го премахнете напишете 'none' вместо инфо.


# invites [канал [стойност]]
# invites all

Нужни флагове: +o|o

Обеснението на командата е сходно с .bans [канал [стойност]], .bans all


# exempts [канал [стойност]]
# exempts all

Нужни флагове: +o|o

Обеснението на командата е сходно с .bans [канал [стойност]], .bans all


# stick [ban/exempts/invite] <хост или номер>

Нужни флагове: +o|o

Прави ban/exempts/invite 'sticky', което ще рече, че ботът ще се старае винаги да го държи активен в канала. Ако няко й го махне ботът веднага ще го слага. Ако каналът не използва dynamicbans тази команда няма ефект.


# unstick [ban/exempts/invite] <хост или номер>

Нужни флагове: +o|o

Превръща 'sticky' бана в нормален отново.


# seen <псевдоним>

Нужни флагове: -|-

Показва ви кога последно псевдонима е бил видян от бот а.


# store

Нужни флагове: -|-

Запазва конзолните ви настройки, така че следващия път когато влезете в бота те ще се сложат автоматично.


# notes index
# notes read <номер или ALL>
# notes erase <номер или ALL>

Нужни флагове: -|-

Можете да манипулирате съобщенията, които са ви били оставени.
 

       notes index показва ви всички съобщения
       notes read четете си съобщенията
       notes erase изтривате ги# flagnote <флаг> [#канал/ALL] <текст>

Нужни флагове: +m|m

Изпращате даден текст на потребители с определения флаг (<+/-><глобален>[&/<канал>].


# net <команда>

Нужни флагове: +m|-

Ще се изпълни дадената команда във всички шернати ботове, в които имате права.

# remote <име на шернатия бот> <команда>

Ще се изпълни дадената команда в посочения бот.