Atheme Services

Команди към NickServ

NickServ или NS е услуга за регистриране, настройки и управление на псевдоними (nick, nickname).

За да имате свой собствен псевдоним с който да влизате всеки път в чата и вашите приятели да знаят, че това сте именно вие, а не някой друг, който се представя за вас, е необходимо да си измислите подходящ псевдоним, да го регистрирате и всеки път да се идентифицирате с паролата му.

Командите за псевдоними можете да видите в чата с /NS HELP [command]
Могат да се въвеждат или с /msg NickServ [command]   или само с /NS [command]

Описание на командите:

Подчертаните параметри трябва да заместите с вашите данни, като параметрите в [скоби] не са задължителни.

REGISTER

/ns register password email
Регистрирате псевдонима, с който сте в момента, при което се създава и акаунт със същото име.
Така ще имате своя идентичност в мрежата и ще може да имате права в канали.
Други потребители ще бъдат предупреждавани, ако ползват вашия псевдоним, а вие ще можете да си го вземете чрез паролата.
За паролата има значение дали буквите са главни или малки, като може да съдържа също цифри и знаци. Желателно е паролата да бъде дълга и сложна, но да можете да я запомните, защото ще ви бъде необходима за идентифициране и настройки на акаунта.
Може да е необходимо потвърждение на email адреса чрез команда, която ще получите в писмо.
Пример: /msg NickServ register pAsSw0rD foo@bar.com

VERIFY

/ns verify operation nickname key
Потвърждение при определени операции, свързани с вашия акаунт (ако в мрежата е настроено да се изискват потвърждения).
Ключът (key) се получава в писмо на email адреса на акаунта.
Примери:
/msg NickServ verify REGISTER jenny 161803399
/msg NickServ verify EMAILCHG Aeriana 271828183

GROUP

/ns group
Регистрира псевдонима с който сте към вашия акаунт. Трябва да сте се идентифицирали за акаунта си.
Всички псевдоними към един акаунт имат еднакви настройки и права в канали.
Всеки от псевдонимите трябва да се използва (идентифицира) по отделно, за да не бъде прекратена автоматично регистрацията му.
Пример:
/msg NickServ identify OldNick SecretPassword
/msg NickServ group

IDENTIFY (ID)

/ns identify password
/ns identify nick password
Идентифицирате се (login) в Services, след което може да управлявате настройките на акаунта си.
Можете да се идентифицирате за друг псевдоним, различен от този, който ползвате.
Необходимо е да се идентифицирате редовно, иначе регистрацията на псевдонима ще бъде прекратена.
Примери:
/msg NickServ id foo
/msg NickServ id jilles foo

LOGIN

/ns login account password
Идентифицирате се (login) в Services, след което може да управлявате настройките на акаунта си.
Необходимо е да се идентифицирате редовно, иначе регистрацията на акаунта ще бъде прекратена.
Пример: /msg NickServ login smith sesame

LOGOUT

/ns logout
Прекратявате идентификацията за акаунта си.
Пример: /msg NickServ logout

UNGROUP

/ns ungroup [nickname]
Премахвате определен псевдоним от групата към вашия акаунт. Псевдонимът остава нерегистриран.
Това няма да повлияе на вашите права в канали или на записани съобщения.
Ако не е посочен псевдоним, ще премахне този с който сте в момента.
Не може да премахнете основния псевдоним на акаунта, който определя името му.
Вижте и командите SET ACCOUNTNAME и DROP.
Пример: /msg NickServ ungroup SomeNick

DROP

/ns drop nickname password
Прекратявате регистрацията на акаунта си, заедно с псевдонима към него, след което той остава свободен за регистриране от друг потребител, при което губите правата си в канали и записаните съобщения.
Ако имате група от псевдоними (вижте GROUP), трябва първо да премахнете всички други с UNGROUP.
Пример: /msg NickServ drop foo bar

ACCESS

/ns access add [mask]
/ns access del mask
/ns access list
Определяте списък от user@host адреси (mask) от които NickServ да ви разпознава и да не изисква да си промените псевдонима. Допускат се глобални символи (wildcards).
За да не бъде прекратена автоматично регистрацията на псевдонима при неизползване (expire), за да ползвате правата си в канали, или за промяна на настройките на псевдонима, все пак се изисква идентифициране.
Администратори с user:auspex права могат да видят адресите на друг потребител с /ns access list nick
Примери:
/msg NickServ access add jack@host.example.com - добавяте адрес
/msg NickServ access add user@10.0.0.8
/msg NickServ access add jilles@192.168.1.0/24
/msg NickServ access del *someone@*.area.old.example.net - премахвате адрес
/msg NickServ access list - виждате списъка с адреси

CERT

/ns cert add [fingerprint]
/ns cert del fingerprint
/ns cert list
Определяте списък от кодове - CertFP fingerprints - чрез които NickServ да ви разпознава и идентифицира автоматично.
Не може да задавате еднакви кодове на различни акаунти.
Администратори с user:auspex права могат да видят кодовете на друг потребител с /ns cert list nick
Примери:
/msg NickServ cert add f3a1aad46ca88e180c25c9c7021a4b3a
/msg NickServ cert del f3a1aad46ca88e180c25c9c7021a4b3a
/msg NickServ cert list

AJOIN

/ns ajoin add #channel
/ns ajoin del #channel
/ns ajoin list
Определяте списък с канали в които да влизате автоматично след идентифициране.
Примери:
/msg NickServ ajoin add #foo - добавяте канал
/msg NickServ ajoin del #foo - премахвате канал
/msg NickServ ajoin list - виждате списъка с канали

SENDPASS

/ns sendpass nickname
/ns sendpass nickname CLEAR
/ns sendpass nickname FORCE
Изпраща писмо на email адреса на акаунта, в което има ключ за смяна на паролата с команда SETPASS или самата парола, ако се записва в явен вид в базата данни.
Ако е изпратен ключ, но той още не е използван, може да бъде изтрит с параметър CLEAR.
Ако псевдонимът е отбелязан с команда MARK, администратор може да изпрати писмо с параметър FORCE.
Пример: /msg NickServ SENDPASS foo

SETPASS

/ns setpass nickname key password
Променяте паролата си чрез ключ (key), който е изпратен на email адреса ви с команда SENDPASS.
Ключът е валиден само за една промяна, а също става невалиден, ако се идентифицирате със старата парола.
Ако знаете сегашната парола, ползвайте командата SET PASSWORD за да я промените.

SET ACCOUNTNAME

/ns set accountname nick
Променяте името на вашия акаунт да бъде някой от другите псевдоними, които са регистрирани към него.

SET PASSWORD

/ns set password new password
Променяте паролата на вашия акаунт. Трябва да сте се идентифицирали.
Пример: /msg NickServ set password swordfish

SET EMAIL

/ns set email new address
Променяте email адреса на акаунта си. Той се ползва, ако забравите паролата си.
Може да е необходимо да потвърдите промяната чрез команда, която ще получите в писмо на новия email адрес.
Пример: /msg NickServ set email dan@example.com

SET PROPERTY

/ns set property name [value]
Добавяте или променяте допълнителна информация (metadata) за вашия акаунт.
За да премахнете определена информация, напишете само названието, без стойност.
Примери:
/msg NickServ set property URL http://www.example.com/~jay/
/msg NickServ set property SIGN Pisces
/msg NickServ set property ICQ

SET ENFORCE

/ns set enforce ON|OFF
Увеличава защитата на акаунта и всички псевдоними към него.
Ако някой се опита да използва ваш псевдоним, без да се идентифицира в определеното време (вижте SET ENFORCETIME), псевдонимът ще бъде променен автоматично и ще бъде временно блокиран за използване, като можете да го освободите с команда RELEASE.

SET ENFORCETIME

/ns set enforcetime time|DEFAULT
Определяте до колко време (time) може да се използва ваш псевдоним, без да е идентифициран, при включена настройка SET ENFORCE, преди да бъде променен автоматично.
Може да зададете време от 1 до 180 секунди, или DEFAULT за стандартно настроеното за мрежата.
Примери:
/msg NickServ set enforcetime DEFAULT
/msg NickServ set enforcetime 90
/msg NickServ set enforcetime 3

SET HIDEMAIL

/ns set hidemail ON|OFF
Скрива email адреса на акаунта, при което другите потребители няма да го виждат с команда INFO.
Пример: /msg NickServ set hidemail ON

SET PRIVATE

/ns set private ON|OFF
Скрива част от информацията за вашия акаунт от другите потребители.
Автоматично се включва и настройката SET HIDEMAIL.
Пример: /msg NickServ set private ON

SET LANGUAGE

/ns set language abbreviation
Променяте на какъв език да виждате съобщенията от Services.
Примери:
/msg NickServ set language en
/msg NickServ set language ru

SET PRIVMSG

/ns set privmsg ON|OFF
Определяте дали да получавате съобщенията от Services като лични съобщения.
Пример: /msg NickServ set privmsg ON

SET NEVERGROUP

/ns set nevergroup ON|OFF
Забранява възможността да ви включват в групи (вижте командите към GroupServ).
Пример: /msg NickServ set nevergroup ON

SET NEVEROP

/ns set neverop ON|OFF
Забранява възможността да ви бъдат давани права чрез ChanServ за канали.
Пример: /msg NickServ set neverop ON

SET NOOP

/ns set noop ON|OFF
Забранявате на Services да ви дават автоматично Op в канали в които имате права.
Можете сами за си вземете Op или Voice в някой канал с командите OP и VOICE към ChanServ.
Пример: /msg NickServ set noop ON

SET NOGREET

/ns set nogreet ON|OFF
Забранявате да ви бъдат показвани входящите съобщения на каналите (вижте ChanServ SET ENTRYMSG).
Пример: /msg NickServ set nogreet ON

SET NOMEMO

/ns set nomemo ON|OFF
Забранява възможността да ви бъдат изпращани съобщения от други хора (вижте командите към MemoServ).
Пример: /msg NickServ set nomemo ON

SET EMAILMEMOS

/ns set emailmemos ON|OFF
Определяте дали съобщенията, които са изпратени на вашия акаунт, да се препращат на вашия email адрес.
Вижте командите към MemoServ (MS).
Пример: /msg NickServ set emailmemos ON

SET QUIETCHG

/ns set quietchg ON|OFF
Определяте дали да бъдете уведомявани при промяна на правата ви за канал от ChanServ.
Пример: /msg NickServ set quietchg ON

GHOST

/ns ghost nick [password]
Изхвърляте псевдоним от мрежата - ако е останал след прекъсване на връзката, или ако някой друг ползва ваш псевдоним.
Ако сте се идентифицирали за акаунта, към който е псевдонимът, не е необходимо да пишете паролата.
Пример: /msg NickServ ghost foo bar

RELEASE

/ns release nick [password]
Премахва блокиране (enforce) на псевдонима или, ако някой друг го използва в момента му променя псевдонима.
Блокиране се получава, ако някой е използвал вашия псевдоним и има настройка за срок за идентифициране (вижте SET ENFORCE).
Ако сте се идентифицирали за акаунта, към който е псевдонимът, няма нужда да пишете паролата.
Пример: /msg NickServ release smith sesame

REGAIN

/ns regain nick [password]
Освобождава псевдоним за използване, ако някой друг в момента е с него.
Ако сте идентифициран за акаунта, към който е псевдонимът, няма нужда да пишете паролата.
Пример: /msg NickServ regain Dave2 goats

INFO

/ns info nickname
/ns info =online user
Показва информация за акаунт и за псевдоним - кога е регистриран, флагове и др.
Може да проверите с кой псевдоним се е идентифицирал потребителят, като поставите знак за равенство пред сегашния му псевдоним.
Примери:
/msg NickServ info w00t - показва информация за регистриран псевдоним w00t
/msg NickServ info =w00tie[home] - информация за псевдонимът с който се е идентифицирал потребителят w00tie[home]

TAXONOMY

/ns taxonomy nickname
Показва записаната допълнителна информация (metadata) за определен акаунт.
Пример: /msg NickServ taxonomy foo

ACC

/ns acc
/ns acc nick
/ns acc nick account
/ns acc nick *
Показва информация за състоянието на идентификация (login) на потребител. Командата /whois показва подобна информация.
Отговорът е от вида на <nick> ACC <стойност>:
0 - акаунтът (account) или потребителят (user) не съществува
1 - акаунтът съществува, но потребителят не е идентифициран
2 - потребителят не е идентифициран, но е разпознат (виж ACCESS)
3 - потребителят е идентифициран
Ако не е посочен акаунт, се ползва псевдонимът (nick) на потребителя. Ако за акаунт е посочено * се приема акаунтът с който е идентифициран потребителят.
Пример: /msg NickServ acc jilles *

STATUS

/ns status
Показва информация за вашето състояние в момента - псевдоним, IRC Operator и SRA статус.
Пример: /msg NickServ status

LISTCHANS

/ns listchans
Показва каналите в които акаунтът ви има права или на които сте собственик.
Администратори с chan:auspex права могат да виждат в кои канали имат права други потребители с /ns listchans nick
Пример: /msg NickServ listchans

LISTGROUPS

/ns listgroups
Показва в кои групи сте включени или на кои сте собственик (вижте командите към GroupServ).
Администратори с group:auspex права могат да виждат в кои групи са включени други потребители с /ns listgroups nick
Пример: /msg NickServ listgroups

LISTLOGINS

/ns listlogins
Показва кои потребители са идентифицирани в момента с вашия акаунт.
Пример: /msg NickServ listlogins

LISTOWNMAIL

/ns listownmail
Показва кои акаунти са регистрирани с email адреса на сегашния ви акаунт.
Пример: /msg NickServ listownmail

VACATION

/ns vacation
Увеличава времето за автоматично премахване на регистрацията на вашия акаунт и псевдонимите към него (не и на каналите) на 3 пъти по-голямо от стандартното за мрежата. Трябва акаунтът да е над определена възраст.
Отменя се автоматично при следващото идентифициране за акаунта.
Пример: /msg NickServ vacation

Команди за Администратори и IRC Оператори:

LIST

/ns list criteria [mask]
Администратори могат да търсят регистрирани потребители, които съвпадат с определен критерий.
Може да се укажат няколко критерия наведнъж.
Възможните критерии са:
PATTERN - псевдоними, които съвпадат с дадена маска
EMAIL - акаунти с email адрес, съвпадащ с дадена маска
MARK-REASON - акаунти, които са отбелязани със забележка, съвпадаща с дадена маска
FROZEN-REASON - замаразени акаунти с причина, съвпадаща с дадена маска
HOLD - акаунти с флаг HOLD
NOOP - акаунти с флаг NOOP
NEVEROP - акаунти с флаг NEVEROP
WAITAUTH - акаунти с флаг WAITAUTH
HIDEMAIL - акаунти с флаг HIDEMAIL
NOMEMO - акаунти с флаг NOMEMO
EMAILMEMOS - акаунти с флаг EMAILMEMOS
USE-PRIVMSG - акаунти с флаг USEPRIVMSG
QUIETCHG - акаунти с флаг QUIETCHG
NOGREET - акаунти с флаг NOGREET
PRIVATE - акаунти с флаг PRIVATE
REGNOLIMIT - акаунти с флаг REGNOLIMIT
FROZEN - всички замразени акаунти
MARKED - всички отбелязани акаунти
REGISTERED - акаунти, регистрирани преди повече от определено време (на по-голяма възраст)
LASTLOGIN - акаунти, които са били идентифицирани последно преди повече от определено време
Примери:
/msg NickServ list pattern foo*
/msg NickServ list hold
/msg NickServ list frozen pattern x*
/msg NickServ list registered 30d
/msg NickServ list marked registered 7d pattern bar
/msg NickServ list email *@gmail.com
/msg NickServ list mark-reason *lamer*

LISTMAIL

/ns listmail email
Администратори могат да видят кои акаунти са регистрирани с определен email адрес. Позволени са Wildcards.
Примери:
/msg NickServ listmail patrick@example.com
/msg NickServ listmail *@cam.ac.uk

LISTVHOST

/ns listvhost [pattern]
Администратори могат да видят кои акаунти имат записан vhost адрес.
Може да се търсят само адреси, съвпадащи с определена маска (pattern).
Примери:
/msg NickServ listvhost
/msg NickServ listvhost *staff*

FVERIFY

/ns fverify operation nickname
Администратори могат да дават потвърждение за извършване на операции с псевдоними, без потребителят да получава писмо с код.
Примери:
/msg NickServ fverify REGISTER jenny
/msg NickServ fverify EMAILCHG Aeriana

RESETPASS

/ns resetpass nickname
Администратор може да промени паролата на определен псевдоним (акаунт) с нова, която се създава произволна.
Пример: /msg NickServ resetpass pfish

RETURN

/ns return nickname email
Администратор може да зададе нов email адрес за акаунт, при което се изпраща писмо с нова парола за акаунта. Прекратява се идентификацията на акаунта, ако той се ползва в момента.
Пример: /msg NickServ return jdoe john@example.com

HOLD

/ns hold nick ON|OFF
Администратор може да включи защита на акаунт и всички псевдоними към него срещу автоматично премахване на регистрацията им, ако не се използват.
Пример: /msg NickServ hold jilles on

REGNOLIMIT

/ns regnolimit user ON|OFF
Администратор може да премахне ограничението за максимален брой регистрирани канали за определен потребител.
При включено (ON) няма ограничение.
Пример: /msg NickServ regnolimit nenolod ON

VHOST

/ns vhost nickname ON vhost
/ns vhost nickname OFF
Администратор може да зададе виртуален хост (vhost, известен също като spoof или cloak) на акаунт. Той ще се поставя при всяко идентифициране с акаунта.
/ns vhost nickname ON vhost FORCE
/ns vhost nickname OFF FORCE
Ако акаунтът е отбелязан с команда MARK, трябва да се укаже параметър FORCE.
Примери:
/msg NickServ vhost spb ON may.explode.on.impact
/msg NickServ vhost nenolod OFF

MARK

/ns mark nickname ON|OFF reason
Администратор може да отбележи акаунт чрез прикачване на съобщение към него, което ще се вижда в INFO на акаунта.
Например, може да бъде отбелязан spammer, след като е предупреден, за да се следи поведението му.
Примери:
/msg NickServ mark game_boy ON Persistent spammer
/msg NickServ mark nenolod OFF

RESTRICT

/ns restrict nickname ON|OFF reason
Администратор може да ограничи действията на определен акаунт.
Това включва забрана за свързване на псевдоними в група, регистриране на канали, добавяне на vhost.
Примери:
/msg NickServ restrict game_boy ON Abusing vhost requests
/msg NickServ restrict nenolod OFF

FREEZE

/ns freeze nick ON|OFF reason
Администратори могат да замразяват акаунт на потребител за наказание, при което той няма да може да се идентифицира с псевдонима си и да ползва правата си. В информацията за псевдонима ще пише, че е замразен.
Примери:
/msg NickServ freeze pfish ON Persistent spammer
/msg NickServ freeze alambert OFF

BADMAIL

/ns badmail add email [reason]
/ns badmail del email
/ns badmail list
Администратори могат да забранят регистриране на акаунти с определени email адреси. Позволени са глобални маски в адресите.
Примери:
/msg NickServ badmail add jdhore1@gmail.com bar reason - добавяте адрес
/msg NickServ badmail add *@aol.com bar reason
/msg NickServ badmail add *@*.tk foo reason
/msg NickServ badmail del foo@bar.com - премахвате адрес
/msg NickServ badmail list - виждате списъка с адреси

FUNGROUP

/ns fungroup nickname
/ns fungroup account newname
Администратори могат да премахват регистрацията на псевдоним от акаунта към който е регистриран.
Ако псевдонимът съвпада с името на акаунта, трябва да зададете като ново име на акаунта някой от другите псевдоними към него.
Примери:
/msg NickServ fungroup SomeNick
/msg NickServ fungroup SomeName SomeNick

FDROP

/ns fdrop nickname
Администратори могат да премахват регистрацията на акаунт, заедно с всички псевдоними към него, права в канали и записани съобщения.
Пример: /msg NickServ fdrop foo