Команди за IRC - за OperServ (OS) - при Hybrid Services (Hybserv)


OS позволява на Оператори/Администратори с достъп, да поддържат контрол върху мрежата.
За повече информация относно командите, напишете: /msg OS HELP

HELP Показва този прозорец
IDENTIFY Идентифицира се в OS с паролата ви

* * * *
Команди за Оператори:

CLONES Показва списък на clones в мрежата
GLINE Предотвратява потребител да влезе в мрежата
HTM Включва HTM on/off
HUB Показва разклонените сервери включени към hub
JUPE Не позволява на сървър да се включи
KILL Изключва потребител от мрежата
STATS Показва различни статиски
STATUS Показва текущият статус
UMODE Поставя различни потребителски модули (usermodes) за вас
UNGLINE Премахва gline
UNJUPE Премахва jupe на сървър

* * * *
Команди за Сървър Администратори:

CHANNEL Показва информация за канали по зададени параметри
IGNORE Лишава потребител от ползването на Services
JOIN Наблюдава канал
JUMP Сменя HUB сървъра
KILLCHAN Килва потребителите в даден канал
KILLHOST Килва потребителите съвпадащи с даден хост
OMODE Поставя настройки в даден канал
PART Спира наблюдението на канал
SECURE Подсигурява канал
TRACE Показва потребители по даден параметър

* * * *
Команди за Сървайсис Администратори:

DIE Изключва Services
DUMP Изпраща необработена информация до HUB сървъра
FUCKOVER Активира сървър флуд за определен потребител
OFF/ON Включва/изключва Services
REHASH Презарежда конфигурационния файл
RELOAD Презарежда псевдоним/канал/мемо/статистика база данни
RESTART Рестартира Services
SAVE Запазва псевдоним/канал/мемо/статистика/оператори база данни
SET Поставя конфигурационни опции без спиране
DCC DCC команди


Пълна характеристика на командите:


HELP [команда]

Показва помощ за командата [команда]. Ако [команда] не е зададена, ще бъде показан списък с всички възможни команди.


IDENTIFY <парола>

Когато се идентифицирате в OS, ще получите достъп до други команди.

Alias: REGISTER

Пример:

/msg OS IDENTIFY MyPassword


* * * *
Команди за Оператори:


CLONES

Показва всички clones, които в момента са в мрежата.


GLINE [време] <идент@хост> [причина]

Банва всички потребители, които съвпадат с <идент@хост> от мрежата поради причина [причина]. Потребители, които съвпадат с gline ще бъдат auto-killed когато се опитат да се включат към мрежата. Ако е посочен час [време], gline ще бъде активна само за зададеният период от време. [време] може да е низ от формата:

XwXdXhXmXs

Alias: AKILL

Примери:

/msg OS GLINE *@*.lamers.org Don't come back
Създава постоянна gline за *@*.lamers.org

/msg OS GLINE 1h30m *clone@clone.com Grrr.
Прави Gline на *clone@clone.com за час и половина, със съобщение "Grrr."


HTM [ON|OFF|MAX [rate]]

Показва статистика за висок трафик (high-traffic mode). (Ако ON или OFF са зададени, задължава high-traffic mode ON или OFF. Ако MAX е зададен, services няма да превключи към HTM докато трафикът не достигне зададения размер. Докато работи в high-traffic mode, hub server ще му бъде дадено предимство пред dcc/telnet clients и т.н.

Примери:

/msg OS HTM ON
Задължава high-traffic mode ON.

/msg OS HTM OFF
Задължава high-traffic mode OFF.

/msg OS HTM MAX 100
Services няма да превключи HTM докато трафикът не достигне 100 K/s.


HUB [hub server]

Ако е зададен [hub server], показва списък с всички сървъри които ползват [hub server] за техен хъб. Ако [hub server] не е зададен, показва всички текущи hub сървъри.

Примери:

/msg OS HUB irc.mainhub.com
Показва всички вързани сървъри ползващи irc.mainhub.com за техен hub.

/msg OS HUB
Показва списък с всички hub сървъри.


JUPE <сървър/псевдоним> [причина]

Банва <сървър> от мрежата с посочена причина [причина]. <сървър> няма да бъде допуснат да се върже отново, освен ако не е unjuped. <сървър> може да съдържа неизвестна величина (wildcard).
Ако е зададен прякор вместо server, никой няма да бъде допуснат да ползва този прякор докато не е unjuped. В този случай, [причина] ще стане истинското име на прякорът.


KILL <псевдоним> [причина]

Изключва <псевдоним> посочвайки причина [причина].


STATS <опция>

Извлича статистика в зависимост от <опция>. Валидни опции:

? - Показва SendK и RecieveK
B - Показва TCM bot линии
C - Показва наблюдаваните канали
G - Показва активните glines
I - Показва ограничените hostmasks
J - Показва активните jupes
M - Показва колко памет се използва
O - Показва потребителите които имат достъп до OS
P - Показва порт lines
S - Показва server link lines
U - Показва текущ uptime


STATUS

Показва различни вътрешни статистики за Services


UMODE +|-<мод>

Задава usermodes <мод> за вашият прякор. OS ще ви уведоми (в partyline) за различни събития ако сте задали съответстващата usermode.

Alias: USERMODE

Валидни usermodes:

b - показва информация за tcm bot
c - показва clone connections
C - показва client connections
d - debugging usermode - комбинация от всички плюс debugging информация
e - показва clone exits
E - показва client exits
j - показва channel joins
k - показва channel kicks
l - показва server links/delinks
m - показва смени в channel modes
n - показва nickname changes
o - показва нови оператори
O - показва operator kills
p - показва channel parts
s - съобщава ви когато някой използва команда в OS, NS, CS, или SS
S - показва server kills
t - показва смяна на топика в канал
w - може да се гледат WALLOPS съобщенията
x - опитите за свързване/разкачане на сървъри
y - показва различни важни services събития/информация
z - операторски WALLOPS

Примери:

/msg OS UMODE +ce
Съобщава ви когато clone се влезе или излезе от мрежата.

/msg OS UMODE +cs-b
Съобщава ви за clone connections и service nick команди, но без tcm информация.


UNGLINE <идент@хост>

Премахва glines които съвпадат с <идент@хост>


UNJUPE <сървър/псевдоним>

Премахва jupe на сървъри които съвпадат със <сървър/псевдоним>


* * * *
Команди за Сървър Администратори:


CHANNEL <образец> [опция]

Показва статистика за всички канали които съвпадат с <образец> и [опция].

Валидни опции:

-minimum <стойност> Ограничава резултата до канали с повече от зададения брой потребители
-maximum <стойност> Ограничава резултата до канали с по-малко от зададения брой потребители
-banmatch <хостмаска> Показва канали които имат дадената хостмаска в тяхната листа с банове
-exmatch <хостмаска> Показва канали с хостмаски забранени за бан
-nolimit Игнорира MaxChannel лимит на резултатите

Примери:

/msg OS CHANNEL *pattern*
Показва информация за всички канали съвпадащи с *pattern*.

/msg OS CHANNEL * -min 100
Показва всички канали които имат 100 и повече потребители.

/msg OS CHANNEL * -min 100 -max 200
Показва всички канали с от 100 до 200 потребители в тях.

/msg OS CHANNEL *lame* -banmatch *lamer.org*
Показва всички канали съвпадащи с *lame* които имат хостмаска *lamer.org* в техния списък с банове.

/msg OS CHANNEL * -exmatch *good.hostmask*
Показва всички канали които имат дадена хостмаска в техният списък с изключенията за бан.


IGNORE ADD <хостмаска|псевдоним> [време]
IGNORE DEL <хостмаска|псевдоним>
IGNORE LIST [маска]


Всяка хостмаска която е в ignore list няма да може да използва services. Ако е определено време [време] чрез ADD командата, хостмаската ще бъде игнорирана за определеният период от време. [време] може да е част от формата:

XwXdXhXmXs

Примери:

/msg OS IGNORE ADD *!*@*.lamers.org 1d5h
Игнорира *!*@*.lamers.org за 1 ден и 5 часа

/msg OS IGNORE ADD lamer
Игнорира потребител 'lamer' за постоянно

/msg OS IGNORE DEL *!*@*.lamers.org
Премахва ignore за *!*@*.lamers.org

/msg OS IGNORE DEL 1
Премахва ignore на индекс 1 от списъкът за игнориране
Ползвайте IGNORE LIST за да видите всички валидни индекси

/msg OS IGNORE LIST *.com
Показва резултати от игноре списъка които съвпадат с *.com
(IGNORE LIST без маска показва всички възможни резултати)


JOIN <канал>

Ще накара OS да добави канал <канал> към списъкът с канали под наблюдение.


JUMP <сървър> [порт]

Опитва се да се свърже към сървър <сървър> на порт [порт]. <сървър> може да има wildcards. <сървър> *трябва* да има S: line в hybserv.conf. Ако [порт] не е зададен, използва порта зададен в S: line на сървъра. Ако HybServ не може да се свърже със <сървър>, продължава съществуващата вече връзка с текущият hub.

Alias: REROUTE


KILLCHAN [опция] <канал> [причина]

Изключва потребителите на канала <канал> които съвпадат с [опция] посочвайки причина [причина].

Валидни опции:

-ops - Ограничава резултата до channel operators
-nonops - Ограничава резултата до потребители които не са channel operators
-voices - Ограничава резултата до channel voices
-nonvoices - Ограничава резултата до non channel voices
-nonopers - Ограничава резултата до тези които не са IRC Operators

Потребители които съвпадат с изключение (exception) O: line не са засегнати.

Примери:

/msg OS killchan -nonopers -ops #channel Grr.
Изключва всички потребители с оп в канала #channel които не са IRC Оператори посочвайки причина "Grr."


KILLHOST <хостмаска> [причина]

Сваля всеки потребител от мрежата с хостмаска <хостмаска> посочвайки причина [причина], освен ако <хостмаска> е защитена.


OMODE <канал> <мод>

Кара OS да зададе <мод> за канала <канал>.

Alias: MODE


PART <канал>

Премахва <канал> от списъкът на каналите под наблюдение


SECURE <канал>

Подсигурява канала <канал> изчиствайки всички банове които съвпадат с администратор, изчиствайки всички противоречащи си модули (modes) (imslk), давайки оп на потребители съвпадащи с "f" (friend) флаг, и премахва оповете на хора които не съвпадат.

Alias: TAKEOVER


TRACE <образец> [опция]

Показва информация за всички потребители съвпадащи с <образец> и [опция].

Alias: USER, WHOIS

Валидни опции:

-ops - Ограничава резултатите за IRC оператори
-nonops - Ограничава резултатите за тези които не са IRC Оператори
-clones - Ограничава резултатите за clones
-proxy - Ограничава резултатите за insecure proxies
-realname <име> - Ограничава резултатите за тези с дадено истинско име
-server <сървър> - Ограничава резултатите до даден сървър
-kill - Kill всички съвпадащи
-info - Показва статистическа информация за резултатите
-long - Показва в дълъг формат (по подразбиране е в къс формат)
-msg <съобщение> - Праща на всички резултати съобщение
-nolimit - Игнорира MaxTrace органичения за matches

Примери:
/msg OS TRACE *!*@*.lamers.org -long -nolimit
Показва информация за всички потребители *!*@*.lamers.org, дори ако има повече от MaxTrace резултати


/msg OS TRACE *!*@* -r *lamer*
Показва всички потребители чийто истински имена съвпадат с *lamer*


/msg OS TRACE *!*@*.net -o -s irc.server.com
Показва всички .net IRC оператори на irc.server.com


/msg OS TRACE *!*@* -c -m Clones Suck.
Изпраща съобщение "Clones Suck." до всеки clone в мрежата


/msg OS TRACE *@*.com -n -m Hi all of you .com non-operators


* * * *
Команди за Сървайсис Администратори:


DIE [причина]

Изключва Service с причина [причина]. База данни са запазени преди изключването.


DUMP <стринг>

Праща необработен <стринг> до сегашния hub сървър на Services.

Alias: QUOTE, RAW


FUCKOVER <псевдоним>

Започва сървър flood на прякор <псевдоним> чрез изпращането на rfc кодове между 200 и 512 докато <псевдоним> падне от мрежата. Много ефективна мярка след като services не могат да бъдат свалени. Дори ако <псевдоним> се опита да си смени прякора, services ще продължи да атакува и новият прякор. Повечето клиенти падат след 2-3 секунди.


OFF

Деактивира services, но не ги спира напълно. Единствените команди, които OS приема в OFF положение са ON и IDENTIFY.

Alias: SHUTDOWN, DISABLE


REHASH

Презарежда configuration файла за нови потребители (O:), jupes (J:), glines (G:), админ. информация (A:), сървъри (S:) и канали (C:) за вкарани в OS.


RELOAD

Зарежда база данни за прякори и канали.


RESTART

Затваря всички dcc chat връзки и се превключва към мрежата за да изчисти потребителските/канални листи.


SAVE [опция]

Запазва configuration files и/или база данни в зависимост от [опция]. Ако не са зададени опции, по подразбиране ще запази базите данни.

Валидни опции:

-dbs - Запазва nick/chan/memo/stat/oper бази данни
-sets - Запазва configuration настройки в settings.conf
-all - Запазва бази данни и configuration настройки


SET <предмет | "list"> [стойност]

Тази команда позволява да се конфигурират различни неща в settings.conf. Aко желаете да конфигурирате предмет (string item) с множество аргументи, използвайте двоеточие (:) преди това.

Примери:

/msg OS SET MaxClonesWarning :Clones are bad.
Задава MaxClonesWarning директива до "Clones are bad."

/msg OS SET ChannelExpire 1w3d
Задава ChannelExpire на 1 седмица и 3 дни.

/msg OS SET DefaultHubPort
Изкарва текущото значение (current value) на DefaultHubPort.

/msg OS SET list
Изкарва списък с всички директви и тяхното значение (values).