Команди за Linux или за Shell

passwdпроменяте паролата си
pwdпоказва в коя директория се намирате в момента
lsпоказва файловете в директорията ( dir )
ls -laпоказва всички файлове в директорията и с какви позволения за използване са
cdотивате във вашата home директория ( cd ~ )
cd directoryвлизате в директория
cd ..качва ви една директория нагоре
cd -връща ви в предишната работна директория, преди последната cd команда
mkdir directoryсъздава директория
cp file1 file2копира файл - на мястото на file2 може да поставите път до директория, в която да се копира
mv file1 file2премества или преименува файл
rm fileизтрива файл
rm -rf directoryизтрива директория и всичко в нея, без да ви пита за потвърждение
ln file1 file2създава твърда връзка към файл в зададеното място
ln -s file1 file2създава символна връзка към файл или директория
picoтекстов редактор с който можете да редактирате файлове - pico file
nano, ee, ed, emacs
joe, elvis, mcedit, vi
още текстови редактори за конзола
cat fileпоказва съдържанието на файлът в терминалът
less fileпоказва съдържанието на файлът по страници
head fileпоказва първите 5 реда от даден файл
tail fileпоказва последните 5 реда от даден файл
nl fileпоказва редовете на дадения файл и ги номерира
wc fileпоказва броят думи, линии и байтове от даден файл
wc -l fileпоказва броят линии в даден файл
sort fileсортира текстови файлове по редове
cmp file1 file2сравнява два файла байт по байт
diff file1 file2сравнява два текстови файла по редове и показва съдържанието им
echo -n "" > fileизчиства файл - ако искате да изтриете съдържанието на някой log файл
touch file -a -m -c -t MMDDhhmmCCYYпроменя timestamp на файла
locateтърсите файл
find / -name "file"претърсва цялото дърво за файл
whereis fileтърси за път към файл
grep -1 "text" fileтърсите текст в един или много файлове
file fileпоказва формата на файла
crondaemon за изпълнение на команди по списък
historyистория на въведените команди в конзолата
psпоказва ви списък с процесите, които сте пуснали
ps -uxпоказва процесите, които сте пуснали и допълнителна информация като PID (Process ID Number)
kill -9 PIDспира процес - заместете PID с номерът на процеса, който искате да спрете
kill -9 -1спира всички процеси (програми) които сте пуснали
pineмалка програма за четене и изпращане на e-mail
mailдруга програма за е-mail
quota -vпоказва ви колко дисково пространство използвате
dfпоказва заетото място на диска
duпоказва оставащото свободно място на диска
du -sm directoryпоказва големината на всички файлове от дадената директория в мегабайти
freeпоказва използваната памет
fsckпроверка на файловата система
dateпоказва датата и часа на сървърът
calпоказва календар
whoamiпоказва с какъв потребителски псевдоним сте и от какъв хост сте влезли в сървърът
whoпоказва хората, които са влезли на сървъра в момента
wпоказва хората, които са на сървърът, както и времето от което е пуснат и натовареността му
idпоказва id на потребителя и групата
uptimeпоказва от колко време е пуснат сървърът и колко е натоварен
clearизчиства показваната информация в конзолата
chmodпроменя позволението за използване на файл или директория
chmod +x fileправите файла изпълним
chownпроменя собственика и групата на файл/директория
chgrpпроменя групата, която е собственик на файл/директория
sudo fileизпълнява файлове изискващи Super-User Rights
suвлизате под друг псевдоним ( root )
tar -cfv archive.tar filesсъздава .tar архив и запазва файловете некомпресирани
tar -xpvf archive.tar filesекстрактва файловете от .tar архив
tar -tf archive.tar | lessпоказва съдържанието на .tar архив
bzip2 fileкомпресира файл до .bz2 файл
gzip fileкомпресира файл до .gz файл
gunzip file.gzразкомпресира .gz файл
tar -cfvz archive.tar.gz filesсъздава .tar.gz компресиран архив
tar -zxvf file.tar.gzразкомпресира и екстрактва .tar.gz файл
tar –jxvf file.tar.bz2разкомпресира и екстрактва .tar.bz2 файл