Легенда:
Параметрите, означени с < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите с [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
 
Команди за Eggdrop / Windrop бот
Команда Действие
/msg <botnick> hello Тази команда се пише веднага след първото пускане на бота. Чрез нея бота ви приема (ADD-ва) като свой собственик - owner.
/msg <botnick> pass <password> Тази команда се пише, когато вече сте ADD-нат в бота. Чрез командата си слагате парола (password) в бота (botnick).
Използвайте трудни пароли!
/msg <botnick> ident <password> <handle> Тази команда е в случай, че чатите от друго място (друг host) или просто не сте ADD (но знаете нечия парола). С тази команда ще се ident-нете в бота (botnick), с парола (password) и nick в бота (handle) - на когото принадлежи тази парола за бота.
/msg <botnick> op <password> [#channel] Бота botnick ви дава OP в един или във всички канали, в които е. Разбира се, трябва да въведете и паролата.
/msg <botnick> voice <password> [#channel] Бота botnick ви дава Voice в един или във всички канали, в които е.
/msg <botnick> notes <password> index
/msg <botnick> notes <password> to <handle> <text>
/msg <botnick> notes <password> read <номер|ALL>
/msg <botnick> notes <password> erase <номер|ALL>
пример: /msg <botnick> notes <password> erase 2-4;8;16-
Проверявате дали имате получени бележки в бота.
Изпращате бележка на handle в бота.
Четете вашите съобщения в бота по номер или всички.
Изтривате вашите съобщения по номер или всички.
В примера: номера от 2 до 4, номер 8 и от номер 16 до последното.
/msg <botnick> die <password> Така спирате бота.
/ctcp <botnick> chat
/dcc chat <botnick>
С една от командите започвате DCC-Chat с бота (partyline).
Следващите команди са, когато сте започнали DCC-Chat с бота (partyline). Обикновено бота е настроен да не приема този чат, ако не разпознае host-а ви, при което ще трябва да се ident-нете.
Показани са и флаговете - глобални|канални, нужни за изпълнение на командите.
Команда flags Действие
.help [command] -|- Показва главния help или help за дадената команда.
.status [all] -|- Дава информация за бота. С all ще видите пълна информация.
.bots -|- Виждате всички ботове, които са link-нати с вашия (в който сте влезли).
.whom [#channel] -|- Виждате кой в момента е в бота на partyline и през кой бот е влязъл
(ако има няколко link-нати бота).
.whois <handle> o|o Показва информация за потребителя, която включва:
HANDLE - псевдонима на потребителят
PASS - 'yes', ако си е сложил парола, 'no' ако не е
NOTES - брой съобщения, които има потребителя
FLAGS - флаговете на потребителя
LAST - кога последно е видян потребителя в канал, в който е ботът
COMMENT - коментар за потребителя (виждат го само мастъри)
.match <handle>
.match <flag> [#chan] [[start] limit]
.match <value> [[start] limit]
.match * 100
o|o Виждате флаговете и host-овете, които има псевдоним в бота.
Потребители с определени флагове.
Лист от записи с част от стойността (псевдоними или хостове).
Първите 100 потребителя.
.handle nick -|- Сменяте nick-а си в бота с нов nick (после когато пишете някоя команда, която изисква nick-a на ADD-натия, трябва да пишете новия nick).
.info [#channel] text -|- Слагате информация (text) за себе си в бота. Когато влезете в канала, в който е и бота, той веднага ще казва в канала info-то ви.
.irl name -|- Слагате името си (name) в бота. Когато някой ви match-не в бота, ще може да го види.
.email e-mail -|- Слагате си e-mail в бота. Когато някой ви match-не в бота, ще може да го види.
.url site -|- Слагате сайта си в бота. Когато някой ви match-не в бота, ще може да го види.
.bf friend -|- BF = BoyFriend. С това слагате имена и nick-oве на приятелите си (friend) в бота. Когато някой ви match-не в бота, ще може да види какъв връзкар сте :)
.gf friend -|- GF = GirlFriend. С това слагате имена и nick-oве на приятелките си (friend) в бота. Когато някой ви match-не в бота, ще може да види за какво да ви завижда :)
.newpass pass -|- Сменяте си паролата в бота.
.-host host -|- Изтривате си host от архивите на бота.
.op nick [#channel] o|o OP-ва nick-a в канала, в който е бота.
.voice nick [#channel] o|o voice-ва nick-a в канала, в който е бота.
.kick [#channel] nick text o|o kick-ва nick-a със съобщение text.
.+ban host [#channel] [time] [reason] o|o Поставя бан на хостмаска в канал за време и с причина.
.kickban [#channel] nick text o|o kick-ban-ва nick от канал със съобщение text.
.bans [#channel | all] o|o Показва всички действащи банове, сложени през бота. (номерирани са '1', '2' и т.н.).
.-ban <host | #> o|o Маха ban на хост или бан с номер (#) (номерацията на действащите ban-ове можете да видите с горната команда).
.say #channel text o|o Бота казва text в канала #channel.
.say nick text o|o Бота казва text на private с nick-a.
.+user nick host m|- Add-вате user (nick) в бота.
.adduser nick m|m Add-вате user (nick) в бота.
.-user nick m|- Del-вате user (nick) oт бота.
.+host nick host m|m Добавяте хост на user (nick) в бота.
.-host nick host m|m Премахвате хост на user в бота.
.chattr nick [flags] [#channel] m|m Задавате флагове (flags) на nick в бота (например +fhop) - глобални или за канал.
.comment nick text m|- Слагате коментар text на nick в бота.
.chpass nick [pass] t|- Променяте или премахвате паролата pass на nick в бота.
.save m|m Препоръчително е след като add-нете някого, да пишете тази команда.

Това е малка част от командите за Eggdrop. Повече команди и информация можете да намерите в следващите страници от този раздел на сайта.
 

Адресът на тази страница е http://irccom.free.bg
За коментари и предложения можете да ме потърсите в UniBG IRC мрежата с nick kopekmop
Copyright © Komapak