Команди за IRC - за Hybrid Services

Легенда:
Параметрите, означени с < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите с [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
 
IRC Команди
Команда Действие
/help [command]
/quote help [command]
Показва помощ за действието на командата.
/ Извиква последната команда, написана в текущия прозорец.
/! Извиква последната команда, написана във всички прозорци.
/clear [nick|#channel] Изчиства всичко писано в зададения прозорец nick/channel (nick или канал). Само /clear изчиства текущия прозорец.
/clearall Изчиства всичко писано във всички прозорци.
/time Съобщава времето, като използва за източник сървъра ви.
/timestamp <on|off> Включва|Изключва показване на часа в началото на реда.
/font Променяте шрифта с който пишете.
/me text Пише текста след името ви. Например ако сте с nick 'ToTo' и напишете
'/me likes Rock music', ще бъде изпратено съобщение
'* ToTo likes Rock music' (с малко по-различен цвят).
/ame text - пишете във всички прозорци.
/nick novnick Сменяне на сегашния ви nick с нов - novnick.
/join #channel
( /j channel )
Влизане в канала #channel. Кратката команда работи ако са включени aliases.
/hop Излиза и пак влиза в канала. За обновяване на настройки.
/part [#channel] [text]
/leave [#channel]
Напуска каналa #channel (или текущия, ако не е указан), като при излизането изписва съобщение text.
/partall [text] Напуска всички канали в които сте, като при излизането изписва съобщение text.
/list [#mask] [-min #] [-max #] Показва списък с всички канали, отговарящи на маската с мин. и/или макс. брой хора в тях. (работи много бавно и не показва скрити канали).
/who <#channel>
/names <#channel>
Показва кой е в канала #channel.
/query <nick>
( /q nick )
Отваря личен прозорец (private) с nick-a nick.
/msg <nick> text Изпраща лично съобщение text на nick-a nick.
/omsg <#channel> text Изпраща лично съобщение text на всички OP-ове в канала #channel.
/notice <nick> text Изпраща съобщение text на nick-a nick. Съобщението не е в отделен прозорец - получателят го вижда в прозореца, който е отворил в момента.
/onotice <#channel> text Изпраща същия вид съобщение като горното, само че на всички OP-ове в канала #channel.
/whois <nick> [nick]
/uwho <nick>
Показва подробна информация за nick-a nick, който е online.
С /whois nick nick виждате и idle time - преди колко време последно е казал нещо.
/whowas <nick> Показва информация за nick, който вече не е online.
/who <nick>
/dns <nick|host>
Показва IP-адреса на nick-a nick.
/msg seenserv seen <nick>
/msg seen seen <nick|host> d5
/msg seen help
Показва дали nick-a nick е online. Ако не е - показва кога за последно е бил online и с какъв ident и host.
/notify <on|off>
/notify <nick> text
/notify -r <nick>
/notify -l
Включва|изключва уведомяване за online статуса на добавените.
Добавя nick в списъка.
Премахва nick от списъка.
Показва списъка с добавени.
/ignore <nick>
/ignore -r hostmask
/ignore -r
/ignore -l
Игнорира получаване на съобщения от nick.
Премахва ignore на определен адрес.
Премахва всички ignore.
Показва списъка с игнорирани.
/away text Указва, че не сте пред компютъра по причина text.
/away Връщате се след away.
/server <irc.server.com>
/server -m <irc.server.com>
Променя IRC сървъра, към който сте свързани. С параметър -m се свързвате към втори сървър (и с двата).
/map
/links
Показва сървърите в мрежата.
/trace Показва пътя по който минава вашата връзка.
/quit [text] Напуска IRC, като изписва съобщение text.
Команди към NS (NickServ) за управление на nick-а ви (за Hybrid Services).
/msg NS HELP [команда]
/msg NS HELP SET [команда]
Помощ за командите към NS.
/msg NS REGISTER <idpass> <permpass> Регистрира nick-a ви, като idpass e паролата ви за identify, a permpass е паролата ви за drop на nick-а или сменяне на първата парола. Паролите са чувствителни към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
Втората парола НЕ може да бъде сменена!
/msg NS IDENTIFY <idpass>
//.msg ns id $$?*
Идентифициране на nick-а ви (идентификация).
С втората команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички.
/msg NS INFO <nick>
//msg ns info $me
Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда.
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <nick> <+|-><modes>
/mode <nick> +i
Променяте modes на nick-a си.
+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - не показва idle time при /whois nick nick
+g - не приемате лични съобщения
+D - не виждате какво се пише в каналите
/msg NS SET LANGUAGE <ENGLISH|BULGARIAN|LATIN BULGARIAN>
/msg ns set language latin bulgarian
Променя езика на който ви показва Help.
Ползвайте latin bulgarian ако не ви показва кирилица.
/msg NS SET PASSWORD <novaidpass>
/msg NS NEWPASS <nick> <novaidpass> <permpass>
Сменяне на първата парола на nick-a ви с нова - novaidpass.
Ако сте се identify ползвайте първата команда.
Ако сте забравили idpass с втората команда задавате нов чрез permpass (може да сте с друг nick).
/msg NS ACCESS ADD <*wnder@*underworld.net>
/msg NS ACCESS DEL <*wnder@*underworld.net>
/msg NS ACCESS LIST [mask]
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се ident.
Администратори могат да променят списъка на всеки nick с
/msg NS ACCESS <nick> ADD <hostmask>
/msg NS SET KILL <ON|OFF|IMMED>
/msg ns set kill on
/msg ns set kill immed <permpass>
ON включва опция, която автоматично disconnect-ва, ако за 1 минута не сте си identify nick-a, освен ако съвпада хостмаската от ACCESS LIST. При IMMED, ако хоста не е в списъка за достъп ще бъде изхвърлен незабавно, освен ако е поставен SET SECURE ON - ще имате 1 минута за идентификация.
KILL IMMED се маха с KILL ON (ако сте с nick-a) или попитайте за други начини за махане.
/msg NS SET AUTOMASK <ON|OFF> Включва автоматично добавяне на нови хостмаски към ACCESS LIST, когато се identify. Не я препоръчвам.
/msg NS SET SECURE <ON|OFF> При ON сте задължени да се identify, независимо от хоста.
/msg NS SET UNSECURE <ON|OFF> При ON и ако хоста съвпада не е необходимо да се identify за да ползвате NS команди. Не се препоръчва.
/msg NS SET MEMOS <ON|OFF> Включва опция, която разрешава получаването на съобщения чрез Memo Serv.
/msg NS SET NOTIFY <ON|OFF> Уведомяване при получаване на съобщение чрез Memo Serv.
/msg NS SET SIGNON <ON|OFF> Уведомява за съобщения чрез Memo Serv при влизане в мрежата.
/msg NS SET EMAIL <email|-> Вашият email адрес ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/msg NS SET URL <url|-> Вашият интернет адрес ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/msg NS SET ICQ <icq|-> Вашият ICQ номер ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/msg NS SET HIDE <ALL|EMAIL|URL|ADDR|CHANS|QUIT> <ON|OFF> Скрива само опциите, които сте сложили от info на nick-а.
/msg NS SET PRIVATE <ON|OFF> Скрива info-то на nick-а ви.
/msg NS SET OPER <ON|OFF>
Alias: NOEXPIRE
Периода на регистрация на nick-а ви няма да изтече никога.
(работи само за IRC оператори)
/msg NS LINK <nick> <idpass> Свързва сегашният ви nick с друг. Вашият ACCESS списък ще бъде изтрит и ще се използва списъка на втория nick. Ако имате записани бележки memos, те се прехвърлят на другия nick; ако той е бил unlinked, ще стане главен прякор за връзката. Когато nick от връзката подава команда към services, се приема че е подадена от главния nick, освен командите DROP, UNLINK, SET PASSWORD, SET EMAIL и SET URL. Предимства: еднократен ident, общи memos, еднакъв достъп до канали.
/msg NS UNLINK
/msg NS UNLINK <nick> <idpass>
Отменя връзката на nick-a. Копира му се ACCESS списъка от главния nick. Ако nicka-a е бил главен nick, следващия nick във връзката става главен.
/msg NS SET MASTER <nick> Променя главния nick за вашата връзка с nick-ове. Главният nick съдържа списъка за достъп за цялата връзка. При смяна nick-a трябва да съществува във връзката.
/msg NS RECOVER <nick> [idpass] Ако са ви взели nick-a с тази команда задържате използването му. Освобождавате го с RELEASE или изчаквате.
Администратори могат да ползват /msg NS RECOVER <nick>
/msg NS RELEASE <nick> [idpass] Освобождавате nick-a след RECOVER или ако не сте се identify.
Администратори могат да ползват /msg NS RELEASE <nick>
/msg NS GHOST <nick> [idpass] След disconnect ако nick-a е останал в мрежата го премахвате.
Администратори могат да ползват /msg NS GHOST <nick>
/msg NS DROP <permpass> drop на nick-а ви. Премахва регистрацията. Трябва да сте се ident.
Регистрацията може да се премахне автоматично, ако nick-а не се ползва определено време.
Администратори могат да прекратят регистрацията на всеки nick с команда /msg NS DROP <nick> <pass>
/msg NS FORBID [time] <nick> Забрана за използване на nick за време time или за постоянно.
(само за Администратори)
/msg NS UNFORBID <nick> Освобождава nick, който е бил FORBID.
(само за Администратори)
/msg NS SETPASS <nick> <newpass> Променя паролата на nick.
(само за Администратори)
/msg NS NOEXPIRE <nick> Регистрацията на nick няма да се прекрати, ако не се използва.
(само за Администратори)
/msg NS LIST <образец> Показва регистрирани псевдоними, които съвпадат с образеца, ако не са с опция private.
(само за Администратори)
/msg NS COLLIDE <образец> [опция]

пример: /msg ns collide *lame* -list
Действия към образец (nick) според опцията. Валидни опции:
-list - Показва всички маркирани съвпадения за колизия
-halt - Спира колизия на псевдонима за определеното съвпадение
-set - Задава едноминутна колизия на регистриран псевдоним
-setnow - Поставя назабавно колизия на регистриран псевдоним
опция по подразбиране е -set
(само за Администратори)
/msg NS FLAG <nick> [флагове]

пример: /msg ns flag test -noreg -nochan
Задава ограничения за nick. Валидни флагове:
-noregister - nick няма да може да регистрира канали
-nochanops - nick не може да има @ в регистриран канал
-clear - изчиства всички флагове за потребителя
(само за Администратори)
Команди към CS (ChanServ) за управление на канали (за Hybrid Services).
/msg CS HELP [команда]
/msg CS HELP SET [команда]
Помощ за командите към CS.
/msg CS REGISTER <#channel> <idpass> <permpass> Регистрира канал #channel, като idpass e паролата ви за identify, a permpass е паролата ви за drop-ене на канала или сменяне на първата парола. Паролите са чувствителни към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
Втората парола НЕ може да бъде сменена!
Може да е нужно nick-а ви да е на определена възраст.
/msg CS IDENTIFY <#channel> <idpass>
//.msg cs id <#channel> $$?*
Идентифициране като Founder в канала #channel.
С втората команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички.
/msg CS INFO <#channel> Показва подробна информация за канала.
/msg CS SET <#channel> PASSWORD <novaidpass>
/msg CS NEWPASS <#channel> <novaidpass> <permpass>
Сменяне на първата парола на канала #channel с нова - novaidpass.
Ако сте се identify като Founder ползвайте първата команда.
Ако сте забравили idpass с втората команда задавате нов чрез permpass.
/msg CS SET <#channel> FOUNDER <nick> <idpass_nick> <permpass_chan> Променя собственика на канала.
Трябва да сте се identify като Founder.
/msg CS SET <#channel> SUCCESSOR <nick> <idpass_nick> <permpass_chan>
/msg cs set <#channel> successor -
Определя наследник на собственика на канала.
С - се премахва.
Трябва да сте се identify като Founder.
/msg CS SET <#channel> GUARD <ON|OFF> Извиква CS (ChanServ) в канала #channel.
/msg CS SET <#channel> SEENSERV <ON|OFF|PUBLIC|PRIVATE> С ON извиквате SeenServ в канала. При PUBLIC ще отговаря на заявките в канала, а с PRIVATE - лично.
/msg CS SET <#channel> MLOCK <+|- modes>
/msg cs set <#channel> mlock -spmcqilk+nt
/msg cs set <#channel> mlock +
Alias: MODELOCK
Защитава modes в канала. Modes със знак - са забранени за промяна, а тези с + са разрешени. При MLOCK + се освобождават всички modes.
/msg CS SET <#channel> MODE <+|- modes>
/mode <#channel> +nt
Променя modes в канала.
Защитените с MLOCK modes могат да се променят само с CS SET от оператори с необходимите права.
+n - не приема msg и notice в канала, ако не сте в него
+t - само оператори могат да сменят топика
+m - само хора с +v и +o могат да пишат в канала
+c - не може да се пише цветно, подчертано...
+i - само за поканени - влиза се след invite
+l <limit> - макс. брой хора в канала
+k <key> - влиза се с ключ - /join #channel key
+p - не показва че сте в канала при /whois nick
+s - скрит - не показва канала при /list
+r , +q - nick може да влезе, ако е регистриран
/msg CS SET <#channel> NOGECOS <ON|OFF> CS ще защитава канала срещу забрани на GECOS (+e). Трябва първо да поставите GUARD опцията.
/msg CS SET <#channel> TOPIC <text|->
/topic <#channel> text
Поставя топик на канала. С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> TOPICLOCK <ON|OFF>
Alias: TLOCK
Защитава топика на канала. Ще може да се смени само със SET от горната команда.
/msg CS SET <#channel> ENTRYMSG <text|->
Alias: ONJOIN
Поставя съобщение при влизане в канала. С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> PRIVATE <ON|OFF> Не показва информация за канала при /msg cs info #channel.
/msg CS SET <#channel> SECUREOPS <ON|OFF> Само потребители, които имат AutoOp или по-високо ниво на достъп ще имат право на операторски привилегии в канала.
/msg CS SET <#channel> RESTRICTED <ON|OFF> Потребители с ниво на достъп по-ниско от AutoOp няма да бъдат допуснати да влязат в канала.
/msg CS SET <#channel> SECURE <ON|OFF> Не допуска в канала нерегистрирани nick-ове.
/msg CS SET <#channel> VERBOSE <ON|OFF> Всички ADD-нати ще виждат, когато се правят промени в ACCESS и AKICK листите.
/msg CS SET <#channel> EMAIL <email|->
Alias: MAIL
Поставя email на канала в info. С - се премахва.
/msg CS SET <#channel> URL <url|-> Поставя интернет адрес на канала в info. С - се премахва.
/msg CS ACCESS <#channel> ADD <nick|host> <level> ADD-ване на nick в канала #channel на ниво level (level е от отрицателно число до 9999 - с 10000 могат да са само Founder-ите).

/msg cs id <#channel> <idpass>
/msg cs level <#channel> set SUPEROP 10000

/msg cs access <#channel> list
/msg cs access <#channel> del <номер от листа>

/nick fgd7ytrd87t   (например :)
/nick yournick   (вашият)
/msg ns id <idpass>

/msg cs id <#channel> <idpass>

/msg cs level <#channel> set SUPEROP 9500

Ако искате да ADD-нете някого с level 10000 като втори Founder.

identify се с паролата на канала
и задавате стойност 10000 на level-a за SUPEROP.

Изтривате от ACCESS nick-a който ще ADD-вате на 10000
(ако е бил ADD-нат).

Ако целта е вие да получите ADD на 10000 е необходимо да смените nick-a си за малко и след това да се върнете пак с вашия nick. Не забравяйте да напишете паролата на nick-a си.

nick-a който ще бъде ADD на 10000 трябва да напише паролата на канала.

Препоръчвам накрая да намалите level-a за SUPEROP.

/msg CS ACCESS <#channel> DEL <nick|host|номер> DEL-ване на nick от канала #channel. Може да го изтриете по номера му от list-a. За да изтриете някой с равен или по-голям level от вашия трябва да се identify.
/msg CS ACCESS <#channel> LIST Показва листа с всички ADD-нати в канала #channel и подробна информация.
/msg CS AKICK <#channel> ADD <nick|host> [text] Добавяне на nick в AutoKick-листата на канала #channel с причина text.
/msg CS AKICK <#channel> DEL <nick|host|номер> DEL-ване на nick от AutoKick-листата на канала #channel.
/msg CS AKICK <#channel> LIST [hostmask] Показва листа с всички ADD-нати в AutoKick-листата на канала #channel или съвпадащи с маската.
/msg CS LEVEL <#channel> LIST Показва листа с level-ите на канала #channel. Трябва да сте се identify като Founder.
/msg CS LEVEL <#channel> SET <levelname|index> <level>
/msg CS LEVEL <#channel> RESET <levelname|index|ALL>
Настройване нивата на level-ите в канала #channel. На мястото на levelname поставяте име или номер на левъл.
1 AUTODEOP
2 AUTOVOICE
3 CMDVOICE
4 ACCESS
5 CMDINVITE
6 AUTOOP
7 CMDOP
8 CMDUNBAN
9 AUTOKICK
10 CMDCLEAR
11 SET
12 SUPEROP
На мястото на level трябва да е число до 10000. RESET поставя стандартната стойност. Трябва да сте се identify като Founder.
/msg CS OP <#channel|ALL> [nick -nick ]
/mode <#channel> +o <nick>
/op <#channel> <nick>
Дава OP на посочените nick-ове. Ако пред nick-а има "-" му отнема правата. Ако не е посочен nick, дава на вас права в канала.
/msg cs op all - дава ви OP във всички канали, в които имате ADD на AutoOp.
/msg CS VOICE <#channel> [nick -nick ]
/mode <#channel> +v <nick>
Дава VOICE статус на посочените nick-ове. Ако пред nick-а има "-" му отнема статуса. Ако не е посочен nick, дава на вас VOICE в канала.
/mode <#channel> +b <nick|host>
/ban <#channel> <nick|host>
/ban -u300 <#channel> <nick> 9

/kick <#channel> <nick|host> [text]
Забранява с BAN (+b) на посочените nick-ове да влизат в канала и с KICK ги изритва навън.
В третата команда 300 е времето на действие на забраната в sec.
9 е вида на вземане адреса на nick-а :
0: *!user@host.domain
1: *!*user@host.domain
2: *!*@host.domain
3: *!*user@*.domain
4: *!*@*.domain
5: nick!user@host.domain
6: nick!*user@host.domain
7: nick!*@host.domain
8: nick!*user@*.domain
9: nick!*@*.domain
/mode <#channel> -b <nick|host>
/ban -r <#channel> <nick> 9
Премахва BAN на nick.
/msg CS UNBAN <#channel> [ALL] Маха всеки BAN съвпадащ с вашия user@host в канал #channel. С ALL махате всички банове (трябва да имате ADD на SuperOp).
/mode <#channel> +e <nick> Слага +e - може да влезе в канала дори да има BAN.
/msg CS CLEAR <#channel> <ops|voices|modes|bans|gecosbans|users|all> Премахва посоченото в канала. ALL е комбинация от OPS, VOICES, MODES и BANS. При TakeOver ползвайте ALL и GECOSBANS.
/msg CS INVITE <#channel>
/invite <nick> <#channel>
Използва се ако канала е с покана (invite - SET MLOCK +i). Кани ви в канала или изпраща съобщение на nick с покана за канала. Не се препоръчва - не бъдете нахални!
/msg CS SET <#channel> FORGET ON CS ще напусне канала и никой друг няма да може да го регистрира и ползва. НЯМА да можете да използвате никаква функция на CS за канала. Действието на тази команда се прекратява чрез командата DROP.
/msg CS DROP <#channel> <permpass> drop-ене на канала #channel. Премахва регистрацията.
Регистрацията на канал се премахва и ако бъде drop-ен nick-a на founder (и successor) на канала или ако в него определено време не е влизал никой с ADD на AutoOp.
Администратори могат да прекратят регистрацията на всеки канал с команда /msg CS DROP <#channel> <pass>
/msg cs set <#channel> guard on
/msg cs set <#channel> mlock -spmcqilk+nt
/msg cs set <#channel> nogecos on
/msg cs set <#channel> topiclock on
/msg cs set <#channel> secureops on
/msg cs set <#channel> verbose on
Необходими настройки за канал, които препоръчвам.
Освен това можете да ограничите достъпа до канала с
/msg cs set <#channel> restricted on
при което ще могат да влизат само хората с ADD, или с
/msg cs set <#channel> mlock -spmcqil+ntk key
при което за да влезете пишете /join <#channel> key
/msg CS FORBID [time] <#channel> [reason] Забрана за използване на канал за време time или за постоянно.
(само за Администратори)
/msg CS UNFORBID <#channel> Освобождава канал, който е бил FORBID.
(само за Администратори)
/msg CS LIST <#образец> Показва регистрирани канали, които съвпадат с образеца, ако не са с опция private.
(само за Администратори)
/msg CS SETPASS <#channel> <newpass> Променя паролата на канал.
(само за Администратори)
/msg CS STATUS <#channel> <nick> Показва на какъв level е добавен nick в канала.
(само за Администратори)
/msg CS FORGET <#channel> CS забравя за канала и той не може да бъде регистриран.
(само за Администратори)
/msg CS NOEXPIRE <#channel> ON Регистрацията на канала няма да се прекрати, ако не се използва.
(само за Администратори)
/msg CS CLEARNOEXP Премахва опция NOEXPIRE на всички канали.
(само за Администратори)
Команди към MS (MemoServ) за записване на съобщения.
/msg MS HELP [команда] Помощ за командите към MS.
/msg MS SEND <nick|#channel> <text> Изпраща лично съобщение text на nick-a nick или на хората с ADD на AutoOp в канал #channel - ако и вие имате AutoOp в канала - когато даденият човек влезе в IRC, получава съобщението (ако е позволил memos към ника си).
/msg MS LIST [#channel] Показва лист със съобщенията към nick-a ви или към канала #channel.
/msg MS READ <номер|ALL>
/msg MS READ <#channel> <номер|ALL>
Показва съобщение с пореден номер от листа или all(всички).
/msg MS REPLY <номер> <text> Изпраща отговор на съобщение, получено от вашия nick, до този, който го е изпратил. Получателят ще го види с "[Re]:" отпред. Не можете да отговорите на съобщение, което е получено от канал.
/msg MS FORWARD <номер|ALL> <nick|#channel> Препраща съобщение, получено от вашия nick, към друг nick или канал. Получателят ще го види с "[Fwd]:" отпред. Не можете да препратите съобщение, което е получено от канал.
/msg MS DEL <номер|ALL>
/msg MS DEL <#channel> <номер|ALL>
Маркира съобщение за изтриване. Изтрива се след 1 час, освен ако ползвате PURGE.
/msg MS UNDEL <номер|ALL>
/msg MS UNDEL <#channel> <номер|ALL>
Маха маркировката за изтриване от маркираните съобщения.
/msg MS PURGE [#channel] Изтрива веднага съобщения към вас или към канал, които са маркирани за изтриване.
Команди към SS (StatServ) за статистики на мрежата.
/msg SS HELP [команда] Помощ за командите към SS.
/msg SS STATS Дава обща статистика за мрежата.
/msg SS HOST <hostname> Статистика за hostname - колко клиента го използват в момента, максимума клиенти с този хост, колко оператори го ползат...
/msg SS DOMAIN <domain> Статистики за дадения домейн, като текущи clients/opers/оригинални clients...
/msg SS SERVER <server|mask> [option] Подробни данни за дадения сървър.
Валидни опции:
-maxusers <брой> - за сървъри с по-малко потребители
-minusers <брой> - за сървъри с повече потребители
-info - подробна информация на всеки резултат
-hub <server> - само които използват дадения сървър като hub
 
 
Легенда:
Параметрите, означени с < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите с [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
В тази страница се опитвам да опиша действието на командите в IRC мрежата, които може да ползва обикновеният потребител.
Включени са команди към NickServ и ChanServ, които са за оператори и администратори в IRC.
Други администраторски команди и командите към OperServ са описани в отделни страници на сайта.
За много от командите е необходимо nick-а ви да е регистриран преди определено време.
Възможни са разлики в синтаксиса на командите за различни IRC мрежи. В такива случаи ползвайте помощната система на services или попитайте в канал за помощ, например #help или #irchelp.
Използвайте трудни за познаване пароли и не ги казвайте на НИКОГО (дори на оператори), ако не искате да изгубите nick-а или канала си !
Ако имате проблем, който не може да се разреши с горните команди и се налага намеса на IRC-оператор или администратор, той не се нуждае от паролите ви, за да ви помогне.

Адресът на тази страница е http://irccom.free.bg
За коментари и предложения можете да ме потърсите в IRC мрежите UniBG или ShakeIT с nick kopekmop
Copyright © Komapak