Команди за IRC - за Ratbox Services

Легенда:
Параметрите, означени с < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите с [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
 
IRC Команди
Команда Действие
/help [command]
/quote help [command]
Показва помощ за действието на командата.
/ Извиква последната команда, написана в текущия прозорец.
/! Извиква последната команда, написана във всички прозорци.
/clear [nick|#channel] Изчиства всичко писано в зададения прозорец nick/channel (nick или канал). Само /clear изчиства текущия прозорец.
/clearall Изчиства всичко писано във всички прозорци.
/time Съобщава времето, като използва за източник сървъра ви.
/timestamp <on|off> Включва|Изключва показване на часа в началото на реда.
/font Променяте шрифта с който пишете.
/me text Пише текста след името ви. Например ако сте с nick 'ToTo' и напишете
'/me likes Rock music', ще бъде изпратено съобщение
'* ToTo likes Rock music' (с малко по-различен цвят).
/ame text - пишете във всички прозорци.
/nick novnick Сменяне на сегашния ви nick с нов - novnick.
/join #channel
( /j channel )
Влизане в канала #channel. Кратката команда работи ако са включени aliases.
/hop Излиза и пак влиза в канала. За обновяване на настройки.
/part [#channel] [text]
/leave [#channel]
Напуска каналa #channel (или текущия, ако не е указан), като при излизането изписва съобщение text.
/partall [text] Напуска всички канали в които сте, като при излизането изписва съобщение text.
/list [#mask] [-min #] [-max #] Показва списък с всички канали, отговарящи на маската с мин. и/или макс. брой хора в тях. (работи много бавно и не показва скрити канали).
/who <#channel>
/names <#channel>
Показва кой е в канала #channel.
/query <nick>
( /q nick )
Отваря личен прозорец (private) с nick-a nick.
/msg <nick> text Изпраща лично съобщение text на nick-a nick.
/omsg <#channel> text Изпраща лично съобщение text на всички OP-ове в канала #channel.
/notice <nick> text Изпраща съобщение text на nick-a nick. Съобщението не е в отделен прозорец - получателят го вижда в прозореца, който е отворил в момента.
/onotice <#channel> text Изпраща същия вид съобщение като горното, само че на всички OP-ове в канала #channel.
/whois <nick> [nick]
/uwho <nick>
Показва подробна информация за nick-a nick, който е online.
С /whois nick nick виждате и idle time - преди колко време последно е казал нещо.
/whowas <nick> Показва информация за nick, който вече не е online.
/who <nick>
/dns <nick|host>
Показва IP-адреса на nick-a nick.
/msg seenserv seen <nick>
/msg seen seen <nick|host> d5
/msg seen help
Показва дали nick-a nick е online. Ако не е - показва кога за последно е бил online и с какъв ident и host.
/notify <on|off>
/notify <nick> text
/notify -r <nick>
/notify -l
Включва|изключва уведомяване за online статуса на добавените.
Добавя nick в списъка.
Премахва nick от списъка.
Показва списъка с добавени.
/ignore <nick>
/ignore -r hostmask
/ignore -r
/ignore -l
Игнорира получаване на съобщения от nick.
Премахва ignore на определен адрес.
Премахва всички ignore.
Показва списъка с игнорирани.
/away text Указва, че не сте пред компютъра по причина text.
/away Връщате се след away.
/server <irc.server.com>
/server -m <irc.server.com>
Променя IRC сървъра, към който сте свързани. С параметър -m се свързвате към втори сървър (и с двата).
/map
/links
Показва сървърите в мрежата.
/trace Показва пътя по който минава вашата връзка.
/quit [text] Напуска IRC, като изписва съобщение text.
Команди към NS (Nick Serv) за управление на nick-а ви (за Ratbox Services).
/msg NS HELP [команда]
/msg NS HELP SET [команда]
Помощ за командите към NS.
/msg NS SET LANGUAGE <EN|BG|BG_LAT>
/msg ns set language bg_lat
Променя езика на който ви показва Help.
Ползвайте BG_LAT ако не ви показва кирилица.
/msg NS REGISTER <password> <your@email.com>
/msg NS ACTIVATE <nick> <token>
Регистрира псевдоним nick с който сте в момента (ако не е регистриран), като password e паролата ви за login (identify), a your@email.com е адресът на пощата ви, на който ще бъде изпратен token код, който до 24 часа трябва да напишете в командата ACTIVATE за да завършите регистрацията. Паролата е чувствителна към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
/msg NS CONVERT <nick> <permpass> <your@email.com>
/msg NS SETEMAIL <nick> <token>
Преобразува стар nick (регистриран преди миграцията към Ratbox services), като permpass e перманентната парола на nick-a, a your@email.com е адресът на пощата ви, на който ще бъдат изпратени инструкции за завършване на преобразуването със SETEMAIL.
/msg NS LOGIN <password>
/msg NS ID <password>
//.msg ns id $$?*
Удостоверявате собствеността на nick-а си (идентификация).
Можете да ползвате LOGIN или IDENTIFY (ID).
С последната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички (за mIRC клиент).
/msg NS LOGOUT Прекратявате сесията си като идентифициран потребител с nick-a си.
/msg NS INFO <nick>
//msg ns info $me
Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда (за mIRC клиент).
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <nick> <+|-><modes>
/mode <nick> +i
Променяте modes на nick-a си.
+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - не показва idle time при /whois nick nick
+g - не приемате лични съобщения
+D - не виждате какво се пише в каналите
/msg NS RESETEMAIL
/msg NS RESETEMAIL CONFIRM <token1> <new@email.com>
/msg NS RESETEMAIL  AUTH <token2>
Променяте email адреса с който е защитен псевдонимът ви.
След първата команда на сегашния email адрес ще получите token1 код, с който потвърждавате с CONFIRM промяната към новият email адрес, на който ще получите нов token2 код, с който с AUTH завършвате промяната.
/msg NS RESETPASS <nick>
/msg NS RESETPASS <nick> <token> <newpass>
Променяте паролата на nick-a си чрез email адреса.
След първата команда на email адреса си ще получите token код, който ползвате за втората команда, като newpass е новата ви парола.
/msg NS SET PASSWORD <oldpass> <newpass> Сменяне на сегашната парола oldpass на nick-a ви с нова - newpass.
Ако сте забравили паролата си ползвайте горната команда за смяна чрез email адреса.
/msg NS SET KILL <ON|OFF>
/msg ns set kill on
ON включва опция, при която ако някой ползва nick-a ви и не се идентифицира до 1 минута, автоматично ще бъде disconnect-нат.
/msg NS SET PRIVATE <ON|OFF> Скрива info-то на nick-а ви.
/msg NS SET ICQ <number>
/msg NS SET ICQ NONE
Вашият ICQ номер ще се вижда в info на nick-а ви.
С NONE се премахва.
/msg NS REGAIN <nick> <password> Бърза команда за смяна на nick-a ви, като едновременно с това се идентифицирате с него.
А ако някой друг ползва вашият nick, той ще бъде kill-нат от services.
/msg NS RELEASE <nick> <password> Ако nick-a се ползва в момента, той ще бъде kill-нат от services.
Команди към CS (Chan Serv) за управление на канали (за Ratbox Services).
/msg CS HELP [команда]
/msg CS HELP SET [команда]
Помощ за командите към CS.
/msg CS REGISTER <#channel> Регистрира канал #channel (nick-a ви става owner на канала).
Необходимо е nick-а ви да е на повече от 168 дни, да имате op(+о/@) в канала и разбира се той да не е регистриран.
/msg CS INFO <#channel> Показва подробна информация за канала (owner, възраст...).
/msg CS OP <#channel> Вземате си op(+o/@) в канал, в който имате нужният level.
/msg CS VOICE <#channel> Вземате си voice(+v/+) в канал, в който имате нужният level.
/msg CS INVITE <#channel> Когато канал е с режим +i (Invite only), получавате покана за влизане от CS, ако имате нужният level.
/invite <nick> <#channel> Когато канал е с режим +i (Invite only), можете да поканите nick да влезе.
/msg CS GETKEY <#channel> Когато канал е с режим +k , получавате ключът за влизане, ако имате нужният level.
/msg CS UNBAN <#channel> Премахвате всички банове, които съвпадат с вашата маска, освен тези, които са в LISTBANS.
/msg CS ADDBAN <#channel> [time] <mask> <level> <reason> Добавяте бан в канал, като
time е времето в минути за което ще важи (опционално)
mask е маската nick!user@host.domain за която се поставя
level който е необходим за махане на бана
reason е причината за бана.
Времетраенето може да приема окончания w/d/h - съответно седмица, ден и час, като може да се използва само едно от тях (15d).
/msg CS DELBAN <#channel> <mask> Премахвате бан от канал, поставен на маската mask, ако имате нужният level.
/msg CS LISTBANS <#channel> Виждате списък с бановете (банлист) на даден канал.
/msg CS MODBAN <#channel> <mask> <level> Променяте level-а, нужен за махане на вече поставен в банлиста на канала бан.
/mode <#channel> +b <nick|host>
/ban <#channel> <nick|host>
/ban -u300 <#channel> <nick> 9

/kick <#channel> <nick|host> [text]
Забранява с BAN (+b) на посочените nick-ове да влизат в канала и с KICK ги изритва навън.
В третата команда 300 е времето на действие на забраната в sec.
9 е вида на вземане адреса на nick-а :
0: *!user@host.domain
1: *!*user@host.domain
2: *!*@host.domain
3: *!*user@*.domain
4: *!*@*.domain
5: nick!user@host.domain
6: nick!*user@host.domain
7: nick!*@host.domain
8: nick!*user@*.domain
9: nick!*@*.domain
/mode <#channel> -b <nick|host>
/ban -r <#channel> <nick> 9
Премахва BAN на nick.
/msg CS CLEARBANS <#channel> Премахва всички временни банове в канала, които не са в LISTBANS.
/msg CS CLEARMODES <#channel> Изчиствате режимите +ilk от даден канал.
/msg CS CLEAROPS <#channel> Премахва всички ops(+o/@) на потребители, които са с по-нисък level от вашия и нямат флаг за OP при join в канала.
/msg CS CLEARALLOPS <#channel> Премахва всички ops(+o/@) на потребители, които са с по-нисък level от вашия или не фигурират в access листа на канала.
/msg CS DELOWNER <#channel>
/msg CS DELOWNER <#channel> <token>
Изтривате се като собственик на канала, при което Owner става следващият с най-висок level. Ако няма други добавени потребители, каналът се DROP-ва.
След първата команда на email адреса си ще получите token код, който ползвате за втората команда за потвърждение на изтриването.
/msg CS ADDUSER <#channel> <nick> <level> [OP|VOICE|NONE]
/msg CS ADDUSER #chan nick 2 OP
/msg CS ADDUSER #chan nick 90
Добавяте потребител в access листа на канал (трябва nick да е регистриран), с level от 1 до 199, по-нисък от вашият. Задавате дали потребителя да получава OP или VOICE при влизане (join) в канала. При NONE или ако не е указано, не получава нищо при join.
/msg CS DELUSER <#channel> <nick> Изтривате потребител от access листа на канал, който е с по-нисък level от вас.
/msg CS LISTUSERS <#channel> Виждате листа на потребителите добавени с level в канала, привилегии при join и от кой е бил добавен.
/msg CS MODUSER <#channel> <nick> <level> Променяте level-а на вече добавен потребител в канала.
/msg CS MODAUTO <#channel> <nick> <OP|VOICE|NONE> Променяте on-join привилегиите на nick от access листа на канала.
/msg CS SUSPEND <#channel> <nick> <level> Временно анулирате правата на даден потребител в канала.
level е нужният за възстановяване на правата с UNSUSPEND.
/msg CS UNSUSPEND <#channel> <nick> Възстановявате анулираните права в канал на потребителя, ако имате нужният level, посочен при анулирането.
/mode <#channel> +o <nick>
/op [#channel] <nick>
Давате op на nick. При -o се маха.
/mode <#channel> +v <nick> Давате voice на nick. При -v се маха.
/msg CS SET <#channel> AUTOJOIN <ON|OFF> Определяте дали CS ще влиза автоматично в канала.
/msg CS SET <#channel> NOOPS <ON|OFF> Определяте дали потребители в канала ще могат да имат ops(+o/@). Важи за всички потребители в канала, дори за Owner-а.
/msg CS SET <#channel> RESTRICTOPS <ON|OFF> Определяте дали потребители в канала, които нямат достъп за OP, или не са се идентифицирали, ще могат да имат ops(+o/@).
/msg CS SET <#channel> NOVOICES <ON|OFF> Определяте дали потребители в канала ще могат да имат voices(+v/+). Важи за всички потребители в канала, дори за Owner-а.
/msg CS SET <#channel> NOVOICECMD <ON|OFF> Определяте дали потребители в канала, които нямат достъп за VOICE, или не са се идентифицирали, ще могат да имат voices(+v/+).
/msg CS SET <#channel> WARNOVERRIDE <ON|OFF> Показване на предупреждения в канала при използване на командите INVITE или GETKEY от потребител.
Трябва да е включен AUTOJOIN в канала.
/msg CS SET <#channel> CREATEMODES [modes]
/msg cs set #channel createmodes +
Определяте режими/modes, които ще се поставят при влизане на първия потребител, ако канала е бил празен.
Ако не посочите режим, CS показва текущите поставени режими.
За да изчистите режимите посочвате като modes само '+'
+n - не приема msg и notice в канала, ако не сте в него
+t - само оператори могат да сменят топика
+m - само хора с +v и +o могат да пишат в канала
+c - не може да се пише цветно, подчертано...
+i - само за поканени - влиза се след invite
+l <limit> - макс. брой хора в канала
+k <key> - влиза се с ключ - /join #channel key
+p - не показва че сте в канала при /whois nick
+s - скрит - не показва канала при /list
+r , +q - nick може да влезе, ако е регистриран
можете да видите описание на режимите и с командата
/quote help cmode
/msg CS SET <#channel> ENFORCEMODES [modes]
/msg cs set #channel enforcemodes +
Заключвате modes в канала.
Могат да се заключват само положителни режими.
За заключване на +k и/или +i е нужно AUTOJOIN да е включен.
Ако не посочите режим, CS показва текущите заключени режими.
За да изчистите режимите посочвате като modes само '+'
/mode <#channel>  -spmcqilk+nt Поставяте modes в канала.
/msg CS SET <#channel> TOPIC [text]
/msg cs set #channel topic -none
Задавате topic за канала, който периодично ще бъде поставян от CS.
Ако не посочите text, CS ще покаже кaкъв е topic в момента.
За да изчистите topic-а, трябва да посочите '-none' като аргумент.
/topic <#channel> [text] Поставяте topic в канала.
/msg CS SET <#channel> URL [url]
/msg CS SET <#channel> URL -none
Поставяте адрес на уебсайт [url] в INFO на канала.
Ако не посочите адрес, CS ще покаже адреса поставен за момента.
За да изчистите адреса, трябва да посочите '-none' като аргумент.
200 - Owner/Founder
    (команди: DELOWNER + всички команди от долните нива)

190 - Администратор
    (команди: SET + командите от долните нива)

150 - Администратор на потребителската листа
    (ADDUSER, MODUSER, MODAUTO, DELUSER + от долните нива)

140 - Clear
    (CLEARMODES, CLEARBANS, CLEAROPS, CLEARALLOPS + долните нива)

100 - Оператор на потребителската листа
    (SUSPEND, UNSUSPEND, LISTUSERS + командите от долните нива)

50 - Оператор
    (команди: OP + командите от долните нива)

10 - Обикновен
    (ADDBAN, DELBAN, MODBAN, LISTBANS, UNBAN + от долното ниво)

1 - Потребител
    (команди: INVITE, VOICE, GETKEY)
Levels

При Ratbox Services level-ите в канала, нужни за изпълнение на дадени команди, са фиксирани.

Представена е подредбата им и командите, които има право да изпълнява потребител, добавен в канала.
 
 
Легенда:
Параметрите, означени с < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите с [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
В тази страница се опитвам да опиша действието на командите в IRC мрежата, които може да ползва обикновеният потребител.
Тук няма да намерите команди за операторите и администраторите в IRC.
За много от командите е необходимо nick-а ви да е регистриран преди определено време.
Възможни са разлики в синтаксиса на командите за различни IRC мрежи. В такива случаи ползвайте помощната система на services или попитайте в канал за помощ, например #help или #irchelp.
Използвайте трудни за познаване пароли и не ги казвайте на НИКОГО, дори на оператори !
Ако имате проблем, който не може да се разреши с горните команди и се налага намеса на IRC-оператор или администратор, той не се нуждае от паролите ви, за да ви помогне.

Адресът на тази страница е http://irccom.free.bg
За коментари и предложения можете да ме потърсите в IRC мрежите UniBG или ShakeIT с nick kopekmop
Copyright © Komapak