Команди за IRC мрежата UniBG

Легенда:
Параметрите, означени с < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите с [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
 последна промяна 11.04.2011
IRC Команди
Команда Действие
/help [command]
/quote help [command]
Показва помощ за действието на командата.
/ Извиква последната команда, написана в текущия прозорец.
/! Извиква последната команда, написана във всички прозорци.
/clear [nick|#channel] Изчиства всичко писано в зададения прозорец nick/channel (nick или канал). Само /clear изчиства текущия прозорец.
/clearall Изчиства всичко писано във всички прозорци.
/time [server] Съобщава времето, като използва за източник сървъра.
/timestamp <ON|OFF> Включва|Изключва показване на часа в началото на реда.
/font Променяте шрифта с който пишете.
/me text Пише текста след името ви. Например ако сте с nick 'ToTo' и напишете
'/me likes Rock music', ще бъде изпратено съобщение
'* ToTo likes Rock music' (с малко по-различен цвят).
/ame text - пишете във всички прозорци.
/nick novnick Сменяне на сегашния ви nick с нов - novnick.
/join #channel [key]
( /j channel )
Влизане в канала #channel. Ако канала е заключен с режим +k, трябва да укажете ключ (key) за влизане.
Кратката команда работи ако имате такъв alias.
/knock #channel Почукване на канала #channel. Ако канала е с някои от режимите +ikl и няма режим +p, хората в канала ще видят, че искате да влезете.
/hop Излиза и пак влиза в канала. За обновяване на настройки.
/part [#channel] [text]
/leave [#channel]
Напуска каналa #channel (или текущия, ако не е указан), като при излизането изписва съобщение text.
/partall [text] Напуска всички канали в които сте, като при излизането изписва съобщение text.
/list [#channel]|[modifiers]
/list
/list #channel
/list >50
/list <100,>20
Показва списък с всички канали, или информация за канал, или канали с по-малко и/или повече от посочения брой хора в тях.
(работи бавно и не показва скрити канали)
/who <#channel>
/names <#channel>
Показва кой е в канала #channel.
Потребителите с режим +i на nick-a не се показват.
/query <nick>
( /q nick )
Отваря личен прозорец (private) с nick-a nick.
/msg <nick> text Изпраща лично съобщение text на nick-a nick.
/omsg <#channel> text Изпраща лично съобщение text на всички OP-ове в канала #channel.
/notice <nick> text Изпраща съобщение text на nick-a nick. Съобщението не е в отделен прозорец - получателят го вижда в прозореца, който е отворил в момента.
/onotice <#channel> text Изпраща същия вид съобщение като горното, само че на всички OP-ове в канала #channel.
/whois [remoteserver|nick] <nick>
/uwho <nick>
Показва подробна информация за nick-a nick, който е online.
С /whois nick nick виждате и idle time - преди колко време последно е казал нещо.
/whowas <nick> Показва информация за nick, който вече не е online.
/who <nick>
/dns <nick|host>
Показва IP-адреса на nick-a nick.
/msg seenserv seen [<nick>][[!]<ident>@<hostmask>] [d<num>] [s<num>] [+|-]
/msg seen seen nick
/msg seen seen nick!ident@hostmask d5
/msg seen seen ident@hostmask d5 s5 +
/msg seen help
Показва дали nick е online, а също кога е влизал преди и с какъв ident и host.
"SeenServ" и "seen" са еднакви. Може да се търси по nick или ident и host.
d<номер> например d5 определя да покаже 5 резултата (от 1 до 5, стандартно 1).
s<номер> например s5 ще пропусне първите 5 и ще покаже от шестия (стандартно 0).
+ определя да покаже само ако nick е бил идентифициран (при - ако не е бил).
/notify <ON|OFF>
/notify <nick> text
/notify -r <nick>
/notify -l
Включва|изключва уведомяване за online статуса на добавените.
Добавя nick в списъка.
Премахва nick от списъка.
Показва списъка с добавени.
/ignore <nick>
/ignore -r hostmask
/ignore -r
/ignore -l
Игнорира получаване на съобщения от nick.
Премахва ignore на определен адрес.
Премахва всички ignore.
Показва списъка с игнорирани.
/away text Указва, че не сте пред компютъра по причина text.
/away Връщате се след away.
/server <irc.server.com>
/server -m <irc.server.com>
Променя IRC сървъра, към който сте свързани. С параметър -m се свързвате към втори сървър (и с двата).
/quote version [server] Показва версията на IRC сървърът.
/admin [server] Показва административна информация за IRC сървър.
/motd [server] Показва съобщението към потребителите на IRC сървър.
/map
/links
Показва сървърите в мрежата.
/trace [server|nick] [location] Показва пътя, по който минава вашата връзка.
/quit [text] Напуска IRC, като изписва съобщение text.
Команди към NS (NickServ) за управление на nick-а ви (за UniBG IRC мрежата).
/msg NS <опция> [параметри]
/NS <опция> [параметри]
Командите към NS могат да започват с /msg ns , или с /ns
Двата начина са еднакви
/msg NS HELP [опция]
/msg NS HELP SET
Помощ за командите към NS.
/msg NS REGISTER <password> <your@email.com> Регистрира псевдоним nick с който сте в момента (ако не е регистриран), като password e паролата ви за login (identify), a your@email.com е адресът на пощата ви. Паролата е чувствителна към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
Ако не ползвате nick-a (с идентифициране) над 30 дни, регистрацията му се прекратява.
/msg NS LOGIN <password>
/msg NS ID <password>
//.msg ns id $$?*
Удостоверявате собствеността на nick-а си (идентификация).
Можете да ползвате LOGIN или IDENTIFY (ID).
С последната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички (за mIRC клиент).
/msg NS LOGOUT Прекратявате сесията си като идентифициран потребител с nick-a си.
Работи само ако nick-a няма включен SET KILL.
/msg NS INFO <nick>
//msg ns info $me
Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда (за mIRC клиент).
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <nick> <+|-><modes>
/mode <nick> +i
Променяте modes на nick-a си.
+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - не показва idle time при /whois nick nick
+g - не приемате лични съобщения, освен от тези в ACCEPT list
+D - не виждате какво се пише в каналите
/accept nick
/accept -nick
/accept *
Ако имате mode +g на nick-a си, определяте кой може да ви пише.
Добавяте и махате никове от списъка,
преглеждате кои са записани.
/msg NS SET LANGUAGE <EN|BG>
/msg ns set language bg
Променя езика на който ви показва Help.
EN - английски
BG - български
/msg NS RESETEMAIL <nick>
/msg NS RESETEMAIL <nick> CONFIRM <token1> <new@email.com>
/msg NS RESETEMAIL <nick>  AUTH <token2>
Променяте email адреса с който е защитен псевдонимът ви.
След първата команда на сегашния email адрес ще получите token1 код, с който потвърждавате с CONFIRM промяната към новият email адрес, на който ще получите нов token2 код, с който с AUTH завършвате промяната.
/msg NS RESETPASS <nick>
/msg NS RESETPASS <nick> <token> <newpass>
Променяте паролата на nick-a си чрез email адреса.
След първата команда на email адреса си ще получите token код, който ползвате за втората команда, като newpass е новата ви парола.
Необходимо е nick-a ви да е на повече от 1 час.
/msg NS SET PASSWORD <oldpass> <newpass> Можете директно да смените сегашната си парола oldpass с нова - newpass.
Ако сте забравили паролата си, ползвайте команда RESETPASS през email адреса.
/msg NS SET KILL <ON|OFF>
/msg ns set kill on
ON включва опция, при която ако някой ползва nick-a ви и не се идентифицира до 1 минута, автоматично ще бъде disconnect-нат.
/msg NS ADDHOST <hostmask>
/msg NS DELHOST <hostmask>
/msg NS LISTHOSTS
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify.
/msg NS ACCESS ADD <hostmask>
/msg NS ACCESS DEL <hostmask>
/msg NS ACCESS LIST
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify. (също като горните команди)
/msg NS SET KILLIMMED <ON|OFF> ON включва опция, при която ако някой влезе с nick-a ви от неизвестна хостмаска, ще бъде disconnect-нат веднага. Предварително задайте хостмаски с ADDHOST от горните команди
/msg NS SET PRIVATE <ON|OFF> Скрива info-то на nick-а ви.
/msg NS SET ICQ <number>
/msg NS SET ICQ NONE
Вашият ICQ номер ще се вижда в info на nick-а ви.
С NONE се премахва.
/msg NS SET NOMEMOS <ON|OFF> Не позволява потребителското име да получава съобщения чрез MS.
/msg NS SET NOACCESS <ON|OFF> Не позволява nick-a да се добавя в канали.
/msg NS SET UNSECURE <ON|OFF> Автоматична идентификация. Виж ACCESS, ADDHOST, DELHOST.
Не го препоръчвам.
/msg NS REGAIN <nick> <password> Бърза команда за смяна на nick-a ви, като едновременно с това се идентифицирате с него.
А ако някой друг ползва вашият nick, той ще бъде kill-нат от services.
/msg NS GHOST <nick> <password>
/msg NS RELEASE <nick> <password>
Ако nick-a се ползва в момента, той ще бъде kill-нат от services.
/msg NS RESETFLAGS <nick> <password> Премахва всички настройки на nick-a.
Може да се ползва за махане на KILLIMMED.
Команди към CS (ChanServ) за управление на канали (за UniBG IRC мрежата).
И необходимият level в access list на канала за изпълнение на съответната команда.
/msg CS <опция> <канал> [параметри]
/CS <опция> <канал> [параметри]
  Командите към CS могат да започват с /msg cs , или с /cs
Двата начина са еднакви
/msg CS HELP [опция]
/msg CS HELP SET
  Помощ за командите към CS.
/msg CS REGISTER <#channel> - Регистрира канал #channel (nick-a ви става owner на канала).
Необходимо е да имате OP(+о/@) в канала и разбира се той да не е регистриран.
Ако бъде прекратена регистрацията на nick-a на ownera, следващия с най-висок level става owner.
Ако никой с add в access list не влиза над 30 дни, се прекратява регистрацията на канала.
/msg CS INFO <#channel> - Показва подробна информация за канала (owner, възраст...).
/msg CS OP [#channel] 50 Вземате си OP(+o/@) в канал, в който имате нужният level.
/msg CS VOICE [#channel] 1 Вземате си voice(+v/+) в канал, в който имате нужният level.
/msg CS INVITE <#channel> 1 Когато канал е с режим +i (Invite only), получавате покана за влизане от CS, ако имате нужният level.
/invite <nick> <#channel>   Когато канал е с режим +i (Invite only), можете да поканите nick да влезе.
/msg CS GETKEY <#channel> 1 Когато канал е с режим +k , получавате ключът за влизане, ако имате нужният level.
/msg CS UNBAN <#channel> 10 Премахвате всички банове, които съвпадат с вашата маска, освен тези, които са в LISTBANS (Akick list).
/msg CS ADDBAN <#channel> [time] <mask> <level> <reason>

пример: /cs addban #kanal *!user@*host.com 80 inviter
/cs addban #kanal 2h nick 150 gaden flooder
10 Добавяте бан в канал, като
time е времето в минути за което ще важи (опционално)
mask е маската nick!user@host.domain за която се поставя
level който е необходим за махане на бана
reason е причината за бана.
Времетраенето може да приема окончания w/d/h - съответно седмица, ден и час, като може да се използва само едно от тях (15d).
Ако времето е 0 или не е зададено - бана е вечен.
/msg CS DELBAN <#channel> <mask> 10 Премахвате бан от канал, поставен на маската mask, ако имате нужният level, зададен при ADDBAN.
/msg CS LISTBANS <#channel> 10 Виждате списък с бановете (банлист) на даден канал.
/msg CS AKICK <#channel> ADD <mask> <reason>
/msg CS AKICK <#channel> DEL <mask>
/msg CS AKICK <#channel> LIST
10 Добавя, трие, показва бановете на даден канал.
AKICK ADD работи като ADDBAN без указано време на действие (вечен) и с level за махане 10.
/msg CS MODBAN <#channel> <mask> <level> 10 Променяте level-а, нужен за махане на вече поставен в банлиста на канала бан.
/mode <#channel> +b <nick|host>
/ban <#channel> <nick|host>
/ban -u300 <#channel> <nick> 9

/kick <#channel> <nick> [text]
  Забранява с BAN (+b) на посочените nick-ове да влизат в канала и с KICK ги изритва навън.
В третата команда 300 е времето на действие на забраната в sec.
9 е вида на вземане адреса на nick-а :
0: *!user@host.domain
1: *!*user@host.domain
2: *!*@host.domain
3: *!*user@*.domain
4: *!*@*.domain
5: nick!user@host.domain
6: nick!*user@host.domain
7: nick!*@host.domain
8: nick!*user@*.domain
9: nick!*@*.domain
/mode <#channel> -b <nick|host>
/ban -r <#channel> <nick> 9
  Премахва BAN на nick.
/mode <#channel> +e <nick!ident@host>   Позволява на nick!ident@host да влиза в канала, дори ако има BAN.
/msg CS CLEARBANS <#channel> 140 Премахва всички временни банове в канала, които не са в LISTBANS.
/msg CS CLEARMODES <#channel> 140 Изчиствате режимите +ilkr от даден канал.
/msg CS CLEAROPS <#channel> 140 Премахва всички OPs(+o/@) на потребители, които са с по-нисък level от вашия и нямат флаг за OP при join в канала.
/msg CS CLEARALLOPS <#channel> 140 Премахва всички OPs(+o/@) на потребители, които са с по-нисък level от вашия или не фигурират в access листа на канала.
/msg CS CLEARVOICES <#channel> 140 Премахва всички VOICEs(+v/+) от канала.
/msg CS CLEAR <#channel> <OPS|VOICES|MODES|BANS|ALL> 140 Премахва всички OPs(+o/@), VOICEs(+v/+), банове и модове в канала.
/msg CS DELOWNER <#channel>
/msg CS DELOWNER <#channel> <token>
200 Изтривате се като собственик на канала, при което Owner става следващият с най-висок level. Ако няма други добавени потребители, регистрацията на канала се прекратява.
След първата команда на email адреса си ще получите token код, който ползвате за втората команда за потвърждение на изтриването.
/msg CS ADDUSER <#channel> <nick> <level> [OP|VOICE|NONE]

пример: /cs adduser #chan nick 90
/cs adduser #chan nick 2 op
150 Добавяте потребител в access листа на канал (трябва nick да е регистриран), с level от 1 до 199, по-нисък от вашият. Задавате дали потребителя да получава OP или VOICE при влизане (join) в канала. При NONE или ако не е указано, не получава нищо при join.
/msg CS DELUSER <#channel> <nick> 150 Изтривате потребител от access листа на канал, който е с по-нисък level от вас.
/msg CS LISTUSERS <#channel> 100 Виждате листа на потребителите добавени с level в канала, привилегии при join и от кого е бил добавен.
/msg CS ACCESS <#channel> ADD <nick> <level>
/msg CS ACCESS <#channel> DEL <nick>
/msg CS ACCESS <#channel> LIST
150 Добавя, трие или показва потребителите на канал.
/msg CS MODUSER <#channel> <nick> <level> 150 Променяте level-а на вече добавен потребител в канала.
/msg CS MODAUTO <#channel> <nick> <OP|VOICE|NONE> 150 Променяте on-join привилегиите на nick от access листа на канала.
/msg CS SUSPEND <#channel> <nick> <level> 100 Временно анулирате правата на даден потребител в канала.
level е нужният за възстановяване на правата с UNSUSPEND.
/msg CS UNSUSPEND <#channel> <nick> 100 Възстановявате анулираните права в канал на потребителя, ако имате нужният level, посочен при анулирането.
/mode <#channel> +o <nick>
/op [#channel] <nick>
  Давате OP (оператор) на nick в канала. При -o се маха.
Операторите могат да променят modes, да дават/махат OP и ban, да kick от канала и да променят topic.
/mode <#channel> +v <nick>   Давате voice на nick. При -v се маха.
Ако има mode +m в канала, nick ще може да говори.
/msg CS SET <#channel> AUTOJOIN <ON|OFF>
/msg CS SET <#channel> GUARD <ON|OFF>
190 Определяте дали CS ще влиза автоматично в канала.
/msg CS SET <#channel> PRIVATE <ON|OFF> 190 Скрива info-то на канала ви.
/msg CS SET <#channel> NOOPS <ON|OFF> 190 Определяте дали потребители в канала ще могат да имат OPs(+o/@). Важи за всички потребители в канала, дори за Owner-а.
/msg CS SET <#channel> RESTRICTOPS <ON|OFF>
/msg CS SET <#channel> SECUREOPS <ON|OFF>
190 Определяте дали потребители в канала, които нямат достъп за OP, или не са се идентифицирали, ще могат да имат OPs(+o/@).
/msg CS SET <#channel> NOVOICES <ON|OFF> 190 Определяте дали потребители в канала ще могат да имат voices(+v/+). Важи за всички потребители в канала, дори за Owner-а.
/msg CS SET <#channel> NOVOICECMD <ON|OFF> 190 Определяте дали потребители в канала, които нямат достъп за VOICE, или не са се идентифицирали, ще могат да имат voices(+v/+).
/msg CS SET <#channel> NOUSERBANS <ON|OFF> 190 Ще може да се поставя бан в канала само през CS.
/msg CS SET <#channel> WARNOVERRIDE <ON|OFF> 190 Показва на операторите в канала предупреждения при използване на командите INVITE или GETKEY от потребител.
Трябва да е включен AUTOJOIN в канала.
/msg CS SET <#channel> VERBOSE <ON|OFF> 190 Съобщава на операторите в канала при използване на командата ADDBAN.
Трябва да е включен AUTOJOIN в канала.
/msg CS SET <#channel> CREATEMODES [modes]
/msg cs set #channel createmodes +nt
/msg cs set #channel createmodes +
190 Определяте режими/modes, които ще се поставят при влизане на първия потребител, ако канала е бил празен.
Ако не посочите режим, CS показва текущите поставени режими.
За да изчистите режимите посочвате като modes само '+'
+n - не приема msg и notice в канала, ако не сте в него
+t - само оператори могат да сменят топика
+N - само хора с +v или +o могат да пускат notice и ctcp в канала
+M - само регистрирани или хора с +v или +o могат да пишат в канала
+m - само хора с +v или +o могат да пишат в канала
+c - не може да се пише цветно, подчертано...
+i - само за поканени - влиза се след invite
+l <limit> - макс. брой хора в канала
+k <key> - влиза се с ключ - /join #channel key
+p - не позволява използване на /knock #channel
+s - скрит - не показва канала при /list или /whois nick
+S - само ползващи SSL връзка могат да влязат
+r , +q - nick може да влезе, ако е на повече от 6 месеца
можете да видите описание на режимите и с командата
/quote help cmode
/msg CS SET <#channel> ENFORCEMODES [modes]
/msg CS SET <#channel> MLOCK [modes]
/msg cs set #channel enforcemodes +
190 Заключвате modes в канала.
Могат да се заключват само положителни режими.
За заключване на +k и/или +i е нужно AUTOJOIN да е включен.
Ако не посочите режим, CS показва текущите заключени режими.
За да изчистите режимите посочвате като modes само '+'
/mode #channel  -spmcqilk+nt
/mode #channel +ikl key 20
/mode #channel +sml 30
  Поставяте modes в канала.
/mode <#channel> +I <nick!ident@host>   Позволява на nick!ident@host да влиза в канал с mode +i без покана.
/msg CS SET <#channel> TOPIC [text]
/msg cs set #channel topic -none
190 Задавате topic за канала, който периодично ще бъде поставян от CS.
Ако не посочите text, CS ще покаже кaкъв е topic в момента.
За да изчистите topic-а, трябва да посочите '-none' като аргумент.
/topic <#channel> [text]   Поставяте topic в канала.
/msg CS SET <#channel> URL [url]
/msg CS SET <#channel> URL -none
190 Поставяте адрес на уебсайт [url] в INFO на канала.
Ако не посочите адрес, CS ще покаже адреса поставен за момента.
За да изчистите адреса, трябва да посочите '-none' като аргумент.
200 - Owner/Founder
    (команди: DELOWNER + всички команди от долните нива)

190 - Администратор
    (команди: SET + командите от долните нива)

150 - Администратор на потребителската листа
    (ADDUSER, MODUSER, MODAUTO, DELUSER + от долните нива)

140 - Clear
    (CLEARMODES, CLEARBANS, CLEAROPS, CLEARALLOPS + долните нива)

100 - Оператор на потребителската листа
    (SUSPEND, UNSUSPEND, LISTUSERS + командите от долните нива)

50 - Оператор
    (команди: OP + командите от долните нива)

10 - Обикновен
    (ADDBAN, DELBAN, MODBAN, LISTBANS, UNBAN + от долното ниво)

1 - Потребител
    (команди: INVITE, VOICE, GETKEY)
Levels

При Ratbox Services level-ите в канала, нужни за изпълнение на дадени команди, са фиксирани.

Представена е подредбата им и командите, които има право да изпълнява потребител, добавен в канала.
Команди към MS (MemoServ) за записване на съобщения (за UniBG IRC мрежата).
/msg MS <опция> [параметри]
/MS <опция> [параметри]
Командите към MS могат да започват с /msg ms , или с /ms
Двата начина са еднакви
/msg MS HELP [опция] Помощ за командите към MS.
/msg MS SEND <nick> <text> Изпраща лично съобщение text на nick - когато nick-a влезе в IRC, получава съобщението.
(ако няма NOMEMOS за ника си)
/msg MS LIST Показва лист със съобщенията към nick-a ви.
/msg MS READ <номер|ALL> Показва съобщение с пореден номер от листа или all(всички).
/msg MS DELETE <номер|ALL> Изтрива съобщение с пореден номер от листа или all(всички).
 
 
Легенда:
Параметрите, означени с < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите с [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
В тази страница се опитвам да опиша действието на командите в IRC мрежата, които може да ползва обикновеният потребител.
Тук няма да намерите команди за операторите и администраторите в IRC.
За някои от командите е необходимо nick-а ви да е регистриран преди определено време.
Използвайте трудни за познаване пароли и не ги казвайте на НИКОГО, дори на оператори !
Ако имате проблем, който не може да се разреши с горните команди и се налага намеса на IRC-оператор или администратор, той не се нуждае от паролите ви, за да ви помогне.

Адресът на тази страница е http://irccom.free.bg
За коментари и предложения можете да ме потърсите в IRC мрежите UniBG или ShakeIT с nick kopekmop
Copyright © Komapak